Een procedure speciaal voor letsel- en overlijdensschadezaken

Soms worden partijen het bij de afwikkeling van een letsel- of overlijdensschadezaak over één of meerdere dingen niet met elkaar eens. Het kan dan gaan over bijvoorbeeld:

  • de aansprakelijkheid
  • (de mate van) eigen schuld
  • het causaal verband.

De discussie die dan volgt, kan zorgen voor flinke vertraging in de behandeling van het dossier.

De deelgeschillenprocedure

Om dit te voorkomen is op 1 juli 2010 de Wet deelgeschillenprocedure letsel- en overlijdensschade in werking getreden. Als de beslechting van een geschil partijen dichter tot een definitieve afwikkeling van de schade kan brengen, kan dit geschilpunt worden voorgelegd aan de rechter. De rechter beslist alleen over de voorgelegde geschilpunten, waarna partijen weer zonder de rechter verder kunnen met de schaderegeling.

Een voorbeeld

Het kan voorkomen dat een verzekeraar de aansprakelijkheid niet wil erkennen. De vraag of de verzekeraar aansprakelijk is of niet kan in een deelgeschil worden voorgelegd aan de rechter. Wanneer de rechter beslist dat de verzekeraar aansprakelijk is, kunnen partijen in overleg treden over het regelen van de schade.

De voordelen van deze procedure

  1. Met deze procedure is minder tijd gemoeid dan met een bodemprocedure.
  2. Er kunnen in één letselschadezaak meerdere verzoeken om een oordeel van de rechter over een geschil worden ingediend.
  3. De rechter is aan dit oordeel gebonden in een eventuele bodemprocedure die later volgt.
  4. De aansprakelijke partij moet in beginsel de kosten van deze procedure volledig vergoeden. Bij een bodemprocedure hoeft de verliezende partij maar een klein deel van de proceskosten van de winnende partij te betalen.
  5. Het slachtoffer hoeft niet de proceskosten van de wederpartij te betalen als hij in het ongelijk wordt gesteld.

De deelgeschillenprocedure moet de ongelijkheid tussen het (particuliere) slachtoffer en de aansprakelijke partij (vaak een grote verzekeringsmaatschappij) kleiner maken.

Mijn ervaringen

Het uitspreken van het voornemen om een deelgeschillenprocedure op te starten leidt er vaak al toe dat de verzekeraar toegeeft. Als de procedure toch moet worden opgestart, heb je meestal binnen zes maanden een beschikking en daarmee duidelijkheid. Dat is prettig. Bovendien probeert de rechter tijdens de zitting partijen vaak tot een regeling te bewegen en kan dat er toe leiden dat de zaak definitief wordt afgesloten. Ik vind de deelgeschillenprocedure daarmee een waardevolle aanvulling op de andere procedures.

Mr. J. Stappaerts-Zijlmans

Deel dit via

Neem contact op