Wat kan ik doen als er bij mij een medische fout is gemaakt?

Ieder mens maakt fouten. Dit is niet anders voor artsen, therapeuten, verpleegkundigen en apothekers. De gevolgen kunnen echter groot zijn. Niet alleen voor u, maar ook voor andere patiënten. Bovendien kan ook het gebrek aan openheid over de gemaakte medische fout ertoe leiden dat u ‘er werk van wilt maken’.


De Inspectie voor de gezondheidszorg

Als de indruk ontstaat dat de fout vaker wordt gemaakt, dan kan het nuttig zijn om dit te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie bepaalt echter zelf welke meldingen ze verder onderzoeken en welke niet.

Een melding bij de Inspectie biedt niet een oplossing in uw zaak, maar voorkomt mogelijk soortgelijke fouten in de toekomst.


Een klacht bij het ziekenhuis of de praktijk

Zorgverleners zijn verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. Als er een klacht wordt ingediend, bemiddelt deze tussen de klager en de zorgverlener. Is bemiddeling voor deze klager niet voldoende, dan kan de klacht ook worden voorgelegd aan:

  • de eigen – interne of externe – klachtencommissie
  • de geschilleninstantie waar de zorgverlener bij is aangesloten

De klachtencommissie oordeelt enkel of de klacht gegrond of ongegrond is. De geschilleninstantie is ook bevoegd om een schadevergoeding tot € 25.000,- toe te kennen.


Het Regionaal Tuchtcollege

Als de zorgverlener is ingeschreven in het BIG-register kan er een tuchtklacht tegen hem of haar worden ingediend. De samenstelling van het tuchtcollege is afhankelijk van de klacht. Als het bijvoorbeeld gaat om een klacht over een huisarts, dan zitten er 2 of 3 huisartsen in het college. Als het tuchtcollege de klacht gegrond acht, legt het veelal een maatregel op aan de zorgverlener zoals:

  • een waarschuwing
  • een berisping
  • een (voorwaardelijke) schorsing
  • schrapping uit het register

De meeste van deze maatregelen worden ook gepubliceerd.

Het tuchtcollege kan geen schadevergoeding toekennen.

Aan het begin van dit artikel werd al vermeld dat ieder mens fouten maakt. Over het indienen van een tuchtklacht wordt door ons dan ook niet te makkelijk gedacht.


Civielrechtelijk aansprakelijk stellen voor de medische fout

Als u een schadevergoeding wilt (van meer dan € 25.000,-), dan dient u de zorgverlener aansprakelijk te stellen. De claim komt dan veelal terecht bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de zorgverlener. De verzekeraar behandelt de claim dan verder. De betreffende zorgverlener is hier in het begin bij betrokken om zijn of haar toelichting te geven, maar verdwijnt daarna uit beeld.

Als partijen het niet eens zijn over de vraag of het een fout betrof of wat de schade is, dan kan een beroep worden gedaan op onafhankelijke medische deskundigen. Indien nodig kan dan vervolgens de rechter nog gevraagd worden om het geschil op te lossen en de schade vast te stellen.


Medisch haalbaarheidsonderzoek bij een medische fout

Als de zorgverlener zelf stelt geen fout te hebben gemaakt, is het zinvol om eerst een medisch haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten. Het beoordelen van de vraag of er inderdaad een fout is gemaakt is namelijk niet eenvoudig. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een complicatie. Deze beoordeling dient dan ook door een medicus te worden gedaan. Wij schakelen hiervoor onze medisch adviseurs in.


Een combinatie van de mogelijkheden

Het is ook mogelijk om meerdere wegen te bewandelen. De klachtencommissie, het tuchtcollege en de civiele rechter zullen namelijk kennisnemen van elkaars uitspraken en kunnen deze meenemen in het eigen oordeel. Het bewandelen van meerdere wegen kan in sommige gevallen de zaak dan ook versterken. Maar als het tuchtcollege de klacht ongegrond acht, is de kans klein(er) dat de civiele rechter de aansprakelijkheid vaststelt en schadevergoeding toewijst.

Wij denken graag met u mee wat u wilt bereiken en welke mogelijkheden er daarvoor zijn. Dus bent u slachtoffer van een medische fout? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Deel dit via

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch