Nieuwe uitspraak van het Europese Hof over vrije advocaatkeuze

Recent heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Europese Hof) een uitspraak gewezen over het recht op vrije advocaatkeuze.

In de Wet op het financieel toezicht staat een artikel over de vrije advocaatkeuze in de rechtsbijstandsverzekering. Dit wetsartikel is gebaseerd op een Europese richtlijn. Als er discussie is over de uitleg van een richtlijn, dan is het aan het Europese Hof om hier duidelijkheid over te verschaffen. Nationale rechters kunnen ook prejudiciële vragen stellen aan het Europese Hof zodat zij weten hoe zij een artikel uit een richtlijn moeten interpreteren.

In deze zaak van het Europese Hof heeft een Belgisch Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

“Dient het begrip ‘gerechtelijke procedure’ in art. 201, lid 1, a, van [richtlijn 2009/138] zo te worden uitgelegd dat daaronder de buitengerechtelijke en de gerechtelijke bemiddelingsprocedures […] zijn begrepen?”

Het Europese Hof antwoordde hierop in haar arrest van 14 mei 2020:

“Zoals de advocaat-generaal in punt 81 van zijn conclusie opmerkt, omvat de term “procedure” dus niet alleen de fase van het beroep voor een gerecht in eigenlijke zin, maar ook de fase die daaraan voorafgaat en tot een gerechtelijke fase kan leiden.

Het begrip “gerechtelijke procedure” in de zin van art. 201 van de richtlijn moet even ruim worden uitgelegd als het begrip “administratieve procedure”, aangezien het voorts incoherent zou zijn om deze twee begrippen verschillend uit te leggen wat betreft het recht om een advocaat of vertegenwoordiger te kiezen.

Hieruit volgt dat het begrip “gerechtelijke procedure” niet kan worden beperkt tot uitsluitend niet-administratieve procedures voor een gerecht in eigenlijke zin, en ook niet door een onderscheid te maken tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een dergelijke procedure. Elke fase die kan [onderstreept door Bewust Letselschade Advocaten] leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet dus worden geacht onder het begrip “gerechtelijke procedure” in de zin van art. 201 van de richtlijn te vallen.”

Met name deze laatste overweging is belangrijk.

Hieruit lijkt te kunnen worden afgeleid dat het moment waarop verzekerden bij hun rechtsbijstandsverzekeraar een beroep kunnen doen op hun recht op vrije advocaatkeuze in veel gevallen eerder is aangebroken dan aanvankelijk werd gedacht. Veel rechtshandelingen en onderhandelingen kunnen immers leiden tot een procedure (denk aan een aansprakelijkstelling na bijvoorbeeld een verkeers- of arbeidsongeval).

Bij een ruimer recht op vrije advocaatkeuze zal het verdienmodel van rechtsbijstand–verzekeraars verder onder druk komen te staan en zullen wellicht de premies (fors) stijgen. Het Verbond van Verzekeraars heeft inmiddels laten weten dat het van mening is dat dit arrest niet van toepassing is op de Nederlandse rechtspraktijk omdat het alleen zou zien op de in België bestaande wettelijke bemiddelingsprocedure.

Uiteraard zullen we moeten afwachten hoe de Nederlandse rechters deze uitspraak zullen uitleggen. Het is echter niet uitgesloten dat mensen met een rechtsbijstandsverzekering eerder een beroep op vrije advocaatkeuze kunnen doen op kosten van hun rechtsbijstandsverzekeraar.

In letselschadezaken heeft de verzekerde nu al in de volgende situaties recht op vrije advocaatkeuze:

- bij uitoefening van het recht op een second opinion (vastgelegd in de polisvoorwaarden)

- als er een gerechtelijke of administratieve procedure nodig is

- bij uitbesteding van de zaak aan een advocaat nadat de aansprakelijkheid erkend is. Dat kan de rechtsbijstandsverzekeraar doen op verzoek van de verzekerde, maar ook kan de verzekerde zelf een advocaat inschakelen met behoud van zijn rechten uit de polis voor het geval alsnog een procedure nodig wordt. De aansprakelijke partij moet immers ook de buitengerechtelijke kosten waaronder de advocaatkosten vergoeden.

Vraagt u zich af of wij iets voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op: 040-369 0 169 of info@bewustlsa.nl

Deel dit via

Neem contact op