Bij Bewust Letselschade Advocaten behandelen wij zaken op het gebied van personenschade. Hieronder vallen letselschade en overlijdensschade.

Wat is overlijdensschade?

Wanneer het slachtoffer van bijvoorbeeld een ongeval of medische fout overlijdt kunnen zijn of haar nabestaanden aanspraak maken op vergoeding van overlijdensschade van de aansprakelijke partij. Het vaststellen van de aansprakelijkheid bij overlijdensschade gaat hetzelfde als in een letselschade zaak. Het begroten van de financiële compensatie in het geval het slachtoffer is overleden is echter van een geheel andere orde. Overlijdensschade neemt dan ook een bijzondere positie binnen het schadevergoedingsrecht in. Hieronder leest u hier meer over.

Wie kunnen aanspraak maken op overlijdensschade?

Niet iedereen kan aanspraak maken op overlijdensschade. De wet kent een zogenaamde beperkte kring van gerechtigden die aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Personen die aanspraak kunnen maken op overlijdensschade zijn onder meer:

  • de wettige echtgenoot of geregistreerd partner van de overleden persoon
  • de minderjarige kinderen van de overledene

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

Bij overlijdensschade kan niet alle schade die ook in een letselschade zaak voor vergoeding in aanmerking komt worden geclaimd. Een vergoeding voor immateriële schade wegens gederfde levensvreugde (smartengeld) is bijvoorbeeld niet aan de orde. De schadeposten die in het kader van overlijdensschade voor vergoeding in aanmerking komen zijn:

  • gederfd levensonderhoud in geld of in natura
  • uitvaartkosten (begrafenis of crematie)
  • buitengerechtelijke kosten

Daarnaast kan een naaste of nabestaande ook aanspraak maken op vergoeding van affectieschade.

Gederfd levensonderhoud in geld of in natura

Als de overledene kostwinner was en door zijn overlijden niet meer in staat is het gezin financieel te onderhouden is er sprake van gederfd levensonderhoud in geld. Uiteraard zijn er ook andere situaties denkbaar waarin hiervan sprake is. Het levensonderhoud kan ook in natura worden geleverd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de bijdrage van de overleden persoon in het huishouden, waarvoor na zijn of haar overlijden huishoudelijke hulp moet worden ingeschakeld. De aansprakelijke partij dient dan een vergoeding te betalen voor de weggevallen bijdrage van de overledene.

Uitvaartkosten

Alle kosten die aan de uitvaart (begrafenis of crematie) verbonden zijn moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de leefomstandigheden van de overleden persoon.

Als de overledene een uitvaartverzekering had dan strekt die uitkering in mindering op de schadevergoeding. Dezelfde schade mag immers niet twee keer worden vergoed.

Affectieschade

In januari 2019 is de Wet Affectieschade in werking getreden. Het gaat hier om de immateriële schade die een persoon lijdt door het overlijden van een naaste als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval. Deze schade wordt affectieschade genoemd.

Overigens bestaat er niet alleen bij overlijden recht op affectieschade. Ook wanneer er sprake is van ernstig letsel kan er aanspraak worden gemaakt op vergoeding van affectieschade.

Net als bij overlijdensschade wordt er gewerkt met een vaste kring van gerechtigden. Deze kring van gerechtigden is in beginsel beperkt tot drie typen relaties:

  • ouder-kindrelaties
  • partnerrelaties
  • zorgrelaties in gezinsverband

Verder wordt er gewerkt met vaste bedragen. De uit te keren bedragen variëren van € 12.500,00 tot € 20.000,00, waarbij het exacte bedrag onder meer afhankelijk is van de band met het slachtoffer.

Buitengerechtelijke kosten

De schadevergoeding bij overlijdensschade berekenen is niet eenvoudig. Deskundige juridische hulp is hierbij noodzakelijk. Zo bent u ervan verzekerd dat u als nabestaande de maximale schadevergoeding ontvangt. Indien de aansprakelijkheid is erkend, komen de kosten van de juridische hulp voor vergoeding in aanmerking.

Voor de berekening van de schadevergoeding kan het noodzakelijk zijn om een rekenkundige in te schakelen. Ook de kosten voor het maken van een berekening door een rekenkundige komen voor vergoeding in aanmerking.

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch