Letselschade dwarslaesie

Soms kunnen verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en zelfs medische fouten leiden tot ernstig letsel zoals een dwarslaesie. Mogelijk kan het slachtoffer dan schadevergoeding claimen.

Heeft u of een dierbare van u door een ongeval een dwarslaesie of ander ernstig letsel opgelopen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

[CTA]

Wat is een dwarslaesie?

Bij een dwarslaesie is het ruggenmerg beschadigd. Hierdoor kunnen signalen vanuit de hersenen niet meer alle delen van het lichaam bereiken. Wat u niet meer kunt voelen en bewegen hangt of van de grootte en de plaats van de beschadiging van uw ruggenmerg. Er kan sprake zijn van een:

hoge dwarslaesie – die bestaat door een beschadiging boven de bovenste borstwervel

lage dwarslaesie – die bestaat door een beschadiging onder de bovenste borstwervel

schadevergoeding dwarslaesie

Gevolgen dwarslaesie

Bij een hoge dwarslaesie kunt u meestal zowel uw armen als benen niet meer bewegen en bij een lage dwarslaesie alleen uw benen niet meer. In beide gevallen voelt u ook meerdere organen niet meer, waardoor er problemen (kunnen) zijn met: 

 • de blaas
 • de darmen
 • seksualiteit en vruchtbaarheid
 • de huid

Een dwarslaesie kan compleet of incompleet zijn. Bij een incomplete dwarslaesie kan er in de beginperiode nog (gedeeltelijk) herstel optreden. Er blijft echter vrijwel altijd restschade. 

Revalidatie

In alle gevallen volgt een intensieve revalidatie. In de meeste gevallen volgt hier – na de ziekenhuisopname - eerst een opname in een revalidatiecentrum voor.  Later zal dit meestal overgaan in een dagbehandeling. 

Een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog zullen u helpen om te leren omgaan met de beperkingen die de dwarslaesie met zich brengt. 

Tijdens de revalidatie moet ook al bekeken worden welke aanpassingen er thuis noodzakelijk zijn. Kan uw woning aangepast worden of moet er gezocht worden naar een rolstoelvriendelijke woning? 

Ook is de kans groot dat er aanpassingen nodig zijn op de werkvloer of dat u op zoek moet naar ander (minder fysiek) werk. 

Bijstand van een letselschade advocaat

Wij kunnen in samenspraak met de aansprakelijke verzekeraar deskundigen inzetten om u hierbij te helpen. De kosten hiervan verhalen wij voor u op de aansprakelijke verzekeraar. U kunt zich hierdoor richten op het opnieuw vormgeven van uw leven. 

Wat moet er gebeuren in de letselschadezaak?

Na het ongeval heeft u jaren de tijd om de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Hoe eerder dat echter gebeurt, hoe eerder er hulp voor u kan worden geregeld.

Om schadevergoeding te kunnen vorderen moet de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld. Wij kunnen u hierbij helpen. Veelal heeft de aansprakelijke partij een verzekeraar die de schaderegeling op zich neemt.

Wat doet de letselschade advocaat?

Als de aansprakelijkheid is erkend of vastgesteld, dan gaat de letselschade advocaat:

 • met de verzekeraar bij u op bezoek om te bespreken waar u tegenaan loopt en welke hulp kan worden ingezet
 • medische informatie opvragen bij de artsen en therapeuten die u na het ongeval gezien heeft
 • tussentijds voorschotten op de uiteindelijke schadevergoeding regelen zodat u niet in de financiële problemen komt
 • stukken verzamelen om de schade mee te onderbouwen
 • met de verzekeraar in gesprek over de schade

In te schakelen deskundigen

Als je een dwarslaesie hebt kun je deskundigen inschakelen om oplossingen te zoeken.

Een bouwkundige

Vanwege de dwarslaesie kan het nodig zijn om uw woning te verbouwen zodat u hierin kunt blijven wonen, ook nu u rolstoelafhankelijk bent. Er wordt dan een bouwkundige ingeschakeld om partijen te adviseren over de mogelijkheden.

De kosten van de verbouwing komen voor rekening van de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Een ergotherapeut

Een ergotherapeut kan voor veel problemen in en rond het huis of bij het vervoer oplossingen bedenken. Soms volstaan tips maar vaak dienen er ook hulpmiddelen aangeschaft te worden om het dagelijks leven wat gemakkelijker te maken. Denk aan:

 • een handbike
 • een autobus waar uw rolstoel in gereden kan worden en waarin u zelf vanuit uw rolstoel kunt rijden.
lage dwarslaesie

De aansprakelijkheidsverzekeraar neemt daar dan de kosten van op zich.

Casemanager

Als er veel moet worden geregeld, kan de ergotherapeut ook optreden als casemanager. Zij neemt u dan het regelwerk uit handen. Hierbij moet u denken aan de aanvraag van:

 • hulp vanuit de WMO
 • een persoonsgebonden budget (PGB)
 • vergoeding vanuit de zorgverzekeraar

Wat niet vergoedt wordt uit andere middelen, wordt veelal vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar.

hoge dwarslaesie

Om de schade in kaart te brengen

Sommige schadeposten, zoals bijvoorbeeld het verlies aan arbeidsvermogen, zijn lastig in kaart te brengen. Daarvoor wordt dan de hulp gevraagd van een arbeidsdeskundige en - als het gaat om een zelfstandig ondernemer - een bedrijfseconoom.

Ook wordt op het einde van de letselschadezaak een rekenkundige ingezet die ervoor zorgt dat er in de schadevergoeding rekening is gehouden met:

 • rente
 • inflatie
 • extra vermogensbelasting vanwege de schadevergoeding
 • sterftekansen
 • pensioenschade
 • verlies van toeslagen vanwege de schadevergoeding
 • toename van eigen bijdragen vanwege de schadevergoeding

[CTA]

Schadevergoeding dwarslaesie

De schade bestaat uit:

 • materiële schade
 • immateriële schade (smartengeld)

Materiële schade

Hierbij kan gedacht worden aan:

 • een vergoeding voor elke dag dat u in een ziekenhuis of revalidatiecentrum lag
 • niet-vergoede medische kosten (denk aan het eigen risico en de eigen bijdrage voor medicatie en fysiotherapie)
 • reiskosten in verband met bezoeken aan artsen en therapeuten
 • persoonlijke verzorging (ook als dit onbetaald is opgepakt)
 • huishoudelijke hulp (ook als dit onbetaald is gedaan)
 • verlies van arbeidsvermogen
 • verlies van zelfwerkzaamheid
 • kosten in verband met hulpmiddelen of andere voorzieningen

Immateriële schade (smartengeld)

De immateriële schade is wat je niet voelt in je portemonnee. Het smartengeld is een vergoeding voor de pijn, het verdriet en de ellende die u doorstaan heeft en nog dagelijks doorstaat.

De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de omstandigheden van het geval zoals:

 • de mate van blijvende invaliditeit;
 • de aard en de ernst van het ongeval;
 • de duur van een ziekenhuisopname;
 • het aantal ondergane operaties;
 • de leeftijd van het slachtoffer;
 • de psychische gevolgen van het ongeval;
 • de beperkingen die u tegenkomt bij het verrichten van werkzaamheden op de werkplek, thuis en bij het beoefenen van hobby’s;
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Enerzijds moet worden gekeken naar al deze omstandigheden en anderzijds moet getracht worden om een vergelijkbare uitspraak van een rechter te vinden in de Smartengeldgids van de ANWB. Dit is lastig, zeker als het gaat om ernstig, meervoudig letsel. Toch komen we daar vrijwel altijd met een verzekeraar uit en anders kan dit worden voorgelegd aan de rechter.

Afwikkeling van de letselschade dwarslaesie 

De zaak kan pas worden afgewikkeld als:

 • er sprake is van een medische eindsituatie
 • uw arbeidssituatie stabiel is (voor zover u nog kunt werken)

Als vervolgens alle schadeposten zijn uitgezocht, gaan partijen de uitgangspunten voor de regeling opstellen, waarna de rekenkundige de totale schade berekent.

De schade wordt vrijwel altijd met één som geld geregeld maar voor (medische) toekomstige risico's worden voorbehouden opgenomen. Verwezenlijkt jaren later zo'n risico zich, dan kan de zaak worden heropend en meer schadevergoeding worden gevorderd.

letselschade dwarslaesie

Dwarslaesie opgelopen?

Heeft u een dwarslaesie opgelopen en heeft u een letselschade advocaat in Eindhoven nodig? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag bij het verhalen van uw schade maar zeker ook bij het regelen van de hulp die noodzakelijk is om uw leven weer zo goed mogelijk te hervatten. Bel 040-369 0 169 of mail naar info@bewustlsa.nl.

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch