Verlies wegens economische kwetsbaarheid

Letsel leidt vaak tot verlies van inkomen. We spreken dan van verlies van arbeidsvermogen. Dit is vaak een grote schadepost in een letselschadezaak.

Schade wegens economische kwetsbaarheid is een vorm van verlies van arbeidsvermogen, die in de toekomst kan gaan spelen. Het kan immers zo zijn dat u ongeacht het type arbeidsmarkt vanwege het opgelopen letsel minder snel een nieuwe baan kunt vinden.

[CTA]

Definitie verhoogde economische kwetsbaarheid

In 2011 heeft De Letselschade Raad een definitie van verhoogde economische kwetsbaarheid gegeven:

"Van verhoogde economische kwetsbaarheid is sprake indien in de toekomst door een economisch feit - zoals bijvoorbeeld een ontslag als gevolg van een reorganisatie of een faillissement - een periode van werkloosheid kan intreden die langer duurt dan ‘normaal’ door de door het ongeval ontstane beperkte mogelijkheden. Met een vergoeding voor verhoogde economische kwetsbaarheid wordt deze langere periode van (gedeeltelijke) werkloosheid financieel gecompenseerd."

Normaal versus verhoogd economisch kwetsbaar

Iedere werknemer is tot op zekere hoogte economisch kwetsbaar. Vrijwel elke werkgever kan gaan re-organiseren, waardoor banen verdwijnen, of failliet gaan. Elke werknemer loopt dus het risico om op enig moment zijn betaalde baan te verliezen. Iemand met letsel is soms echter verhoogd economisch kwetsbaar, omdat hij vanwege het letsel minder aantrekkelijk is om in dienst te nemen en dus mogelijk langer werkloos zal zijn na het verlies van zijn baan. Als gevolg van het opgelopen letsel heeft deze persoon dus een verminderde kans op het vinden van een nieuwe baan. Er is sprake van economische kwetsbaarheid als gevolg van het opgelopen letsel.

Een voorbeeld van economische kwetsbaarheid

U loopt bij een ongeval ernstig letsel op en had ten tijde van het ongeval een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid werd uw loon 100% doorbetaald. Gelukkig bent u nu mede dankzij een aangepaste functie weer volledig arbeidsgeschikt. Er lijkt nu dan ook geen probleem te zijn. Het is alleen niet uitgesloten dat u in de toekomst:

 • vanwege uw letsel een grote kans in vergelijking met andere werknemers heeft om te worden ontslagen (bijvoorbeeld bij een reorganisatie waarbij uw aangepaste functie komt te vervallen en er voor u geen nieuwe functie kan worden gecreëerd) of
 • een potentiële werkgever vanwege uw letsel eerder een andere sollicitant aanneemt.

Schadepost verhoogde economische kwetsbaarheid

De verhoogde economische kwetsbaarheid kan gevolgen hebben voor uw inkomenssituatie. Het is echter onbekend:

 • of u daadwerkelijk werkloos raakt
 • indien u werkloos raakt: wanneer dat zal zijn
 • indien u werkloos raakt: hoe lang deze werkloosheid duurt en zou hebben geduurd als u het letsel niet had

Daarmee is deze toekomstige schade dan ook niet concreet te begroten. Ook bij een abstracte begroting moet naast deze onzekerheden rekening worden gehouden met:

 • het inkomensniveau
 • de leeftijd van het slachtoffer
 • de aard van de arbeidsmarkt
 • de fysieke belasting van het beroep
 • het soort letsel
 • de ernst van de beperkingen

Dit betekent dat de hoogte van de schadepost verhoogde economische kwetsbaarheid sterk afhankelijk is van de persoonlijke omstandigheden van het geval.

Schadevergoeding voor verhoogde economische kwetsbaarheid

Indien er sprake is van verhoogde economische kwetsbaarheid, kan hier op twee manieren mee worden omgegaan:

 • partijen kunnen een voorbehoud hiervoor opnemen in de vaststellingsovereenkomst. Het slachtoffer kan zich dan na de afwikkeling van de letselschade zaak nog bij de aansprakelijke tegenpartij melden als hij vanwege economische redenen zijn baan verliest
 • partijen kunnen een afkoopsom voor deze schadepost overeenkomen. Er zijn echter geen regels voor het vaststellen van de hoogte van die afkoopsom en de rechter heeft zich nog maar weinig over deze schadepost gebogen. Er kan dus discussie ontstaan over de vraag wat een redelijke afkoopsom bij letselschade is.

Deskundig juridisch advies

Het begroten van de schade wegens economische kwetsbaarheid is lastig. Een in letselschade gespecialiseerde advocaat kan u hierin bijstaan.

Bewust LSA helpt u bij het verhalen van letselschade

Bewust Letselschade Advocaten is een bedrijf die gespecialiseerde letselschadejuristen in dienst heeft die u graag verder willen helpen. Met onze professionele ondersteuning kunt u erop vertrouwen dat al uw schadeclaims worden verhaald op de verantwoordelijke partij. Neem daarom gerust contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek. 

[CTA]

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch