Veelgestelde vragen

De uitbetaling van letselschade laat vaak lang op zich wachten. Wij zullen uitleggen waarom.

 

Medisch

 

Het is belangrijk dat een zaak pas wordt afgewikkeld als er een medische eindsituatie is. Deze is er meestal pas na een paar jaren.

 

Daarna volgt vaak ook een medische expertise. Deze is nodig om de beperkingen en risico’s voor de toekomst in kaart te brengen.

 

Arbeid

 

Daarnaast is het verstandig om een zaak pas af te sluiten als uw positie op de arbeidsmarkt duidelijk is. Als u uw baan verliest, komt u daarna door het letsel mogelijk moeilijk(er) ergens anders aan het werk. Het is dan fijn als de zaak nog niet gesloten is. U kunt dan namelijk mogelijk meer schade (zoals verlies van arbeidsvermogen) vorderen. Ook kunt u dan nog hulp van een arbeidsdeskundige krijgen bij het vinden van nieuw werk. Het liefst willen we de zaak pas sluiten als u:

 

 • een arbeidscontract heeft voor onbepaalde tijd

 

of

 

 • uw eigen onderneming alweer geruime tijd goed loopt.

 

Er moeten dus zo min mogelijk onzekerheden bestaan over de toekomst.

 

Schadebegroting

 

Verder kan het even duren voordat duidelijk is hoe hoog de schade is. De schade bestaat namelijk niet alleen uit gemaakte kosten. Er moet dus meer gebeuren dan het verzamelen van bonnetjes. Zo zijn er wellicht deskundigen nodig om de schade te begroten.

 

Deskundigen voor de schadebegroting

 

Arbeidsdeskundige: voor het in kaart brengen van:

 

 • uw behoefte aan hulp in het huishouden
 • uw behoefte aan hulp bij klussen in en rond het huis
 • het inkomen dat u zonder ongeval zou hebben gehad
 • het inkomen dat u met ongeval zult hebben

 

 

 

 

Bedrijfseconoom: voor het in kaart brengen van:

 

 • de eigen onderneming (hoe staat deze er financieel voor? Wat was of is uw aandeel daarin?)
 • de markt/branche (wat zijn/waren de kansen van de onderneming)

 

 

Een ergotherapeut: voor het in kaart brengen van:

 

 • de benodigde voorzieningen in en rond het huis
 • de benodigde vervoersvoorzieningen

 

 

Sommige onderzoeken kunnen gelijktijdig worden ingezet, maar dit is lang niet altijd zo. Bovendien nemen de meeste onderzoeken al snel 6 maanden in beslag. Deze onderzoeken kunnen bovendien vaak pas starten nadat er:

 

 • een medische eindsituatie is

 

en

 

 • rust is op het gebied van werk.

 

De schade

 

Deze informatie van de deskundigen is nodig voor het berekenen van:

 

 

 

 

 

Vaak loopt de schade nog vele jaren door na het afwikkelen van de zaak. We moeten dan rekening houden met:

 

 • de rente
 • de inflatie
 • de belasting die u over de schade moet betalen
 • de toeslagen die u door de schadevergoeding niet meer ontvangt

 

Om die reden wordt ook vaak een rekenbureau ingeschakeld.

 

Het doel is immers om zo nauwkeurig mogelijk de schade te begroten.

 

Voorschotten

 

De schadebegroting neemt dus geruime tijd in beslag. Er worden echter regelmatig schadestaten opgesteld. Hierop staat de schade die al geleden is. Op basis hiervan worden voorschotten op de uiteindelijke schadevergoeding verstrekt. Dit om te voorkomen dat u in de financiële problemen komt.

 

Conclusie en afsluiting

 

Voordat we de zaak afwikkelen willen we:

 

 • zo min mogelijk onzekerheden hebben op medisch vlak en het gebied van werk
 • de schade zo nauwkeurig mogelijk begroot hebben

 

 

De zaak wordt namelijk meestal definitief afgewikkeld met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst.

 

Heeft u een letselschadezaak lopen bij uw rechtsbijstandsverzekeraar of een andere belangenbehartiger? Vraagt u zich af of het nodig is dat de zaak al zo lang loopt? Wij geven graag een second opinion. Aarzel dus niet en neem hierover vrijblijvend met ons contact op

Het Corona virus heeft grote invloed op de samenleving. Wij proberen de invloed hiervan op onze dienstverlening zoveel mogelijk te beperken.

Allereerst werken wij veelal vanuit thuis. We werken bij Bewust Letselschade Advocaten al langer volledig digitaal. Daarom is thuiswerken voor ons geen enkel probleem. Daarnaast zijn we telefonisch goed bereikbaar. De behandeling van lopende dossiers hoeft om die reden geen vertraging op te lopen. Wel blijven we hierbij uiteraard afhankelijk van de andere partijen die bij de letselschadezaak betrokken zijn.

Bezoeken van en aan cliënten willen we zoveel mogelijk beperken. Dit in lijn met de adviezen van het RIVM. Als alternatief kunnen we bellen of videobellen.

Hiermee hopen wij onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ook nieuwe cliënten blijven welkom.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet en bel ons!

Het is handig als u bij een intakegesprek alvast de volgende papieren bij de hand heeft:

• stukken waaruit de toedracht van het ongeval blijkt, zoals:

het schade-aangifteformulier (‘aanrijdingsformulier’)

het proces-verbaal van de politie (‘politierapport’)

het rapport van de arbeidsinspectie

uw eigen verklaring op schrift

getuigenverklaringen over hoe het ongeval precies gebeurde

• naam- en adresgegevens van de aansprakelijke partij en eventuele getuigen

• stukken met betrekking tot uw inkomen, zoals:

loonstroken

uitkeringsspecificaties

jaarcijfers

vanaf 1 jaar voor het ongeval tot aan de maand waarin het intakegesprek plaatsvindt

• eventuele berichten van de bedrijfsarts

• nota’s of andere bewijsstukken van gemaakte kosten

• identiteitsbewijs

Wat u ter voorbereiding op een intakegesprek kunt doen:

• naam- en adresgegevens noteren van de:

artsen

therapeuten

bedrijfsarts

verzekeringsarts

die u vanwege het ongeval behandeld of gezien hebben. Wij kunnen dan bij hen medische informatie opvragen.

• een overzicht maken van de bezoeken die u reeds aan artsen heeft gebracht. Noteer daarop:

data

bestemmingen

afgelegde afstanden

• een overzicht opstellen van de schade met kopieën van de bewijsstukken

• een overzicht opstellen van de hulp die u heeft gehad in verband met uw letsel. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om verzorging en hulp in de huishouding. Noteer dan:

de uren per week

de aard van de werkzaamheden

indien van toepassing: het verschuldigde uurtarief

Maak dit overzicht ook als u voor deze hulp niets heeft betaald.

Ja, ook als u een rechtsbijstandverzekering heeft kunt u bij ons terecht. Het kan daarbij wel uitmaken of de aansprakelijkheid erkend is of niet.

Aansprakelijkheid is niet erkend

Is de aansprakelijkheid niet erkend? Dan zal de verzekeraar van de aansprakelijke partij onze kosten niet willen vergoeden. Meestal adviseren wij dan om de zaak eerst door uw verzekeraar te laten behandelen. Wordt de aansprakelijkheid op enig moment wel erkend? Dan komen onze kosten wel voor vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking. Op dat moment kunt u dus zorgeloos overstappen.

Weigert de wederpartij de aansprakelijkheid te erkennen? En legt uw rechtsbijstandverzekeraar zich hierbij neer? Of verschilt u met de rechtsbijstandverzekeraar van mening over andere zaken, zoals:

 • de begroting van uw schade
 • de causaliteit?

In al die gevallen kunt u bij ons terecht voor een second opinion. Wij beoordelen dan of uw zaak een gerede kans van slagen heeft. Is dit het geval, dan kunnen wij uw zaak voor de rechter brengen. Op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar welteverstaan.

Aansprakelijkheid is erkend

Wanneer de aansprakelijkheid erkend is, komen onze kosten voor vergoeding in aanmerking. Wij kunnen de behandeling van de zaak dan altijd van uw rechtsbijstandverzekeraar overnemen. Wel vragen uw verzekeraar dan vooraf om te bevestigen dat de dekking behouden blijft. Dit voor het geval procederen noodzakelijk blijkt. Zo behoudt u uw recht op vrije advocaatkeuze. Als er dan later geprocedeerd moet worden kunnen wij dat voor u doen. Op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Uw verzekeraar kan ook aan ons kantoor opdracht geven om uw zaak te behandelen. Ongeacht de vraag of aansprakelijkheid is erkend of niet. Dit komt echter niet vaak voor.

Absolute en relatieve medische eindtoestand

Wat is een medische eindtoestand? We moeten onderscheid maken tussen een relatieve en een absolute medische eindtoestand. Bij een absolute medische eindtoestand is er geen verbetering of verslechtering van uw klachten te verwachten. Nu niet en in de toekomst niet. Voor de relatieve medische eindtoestand geldt hetzelfde. Echter, dan is een verslechtering naar de toekomst toe niet is uitgesloten. In beide gevallen hoeft u dus niet geheel klachtenvrij te zijn.

Een voorbeeld van een relatieve medische eindtoestand

Stel u hebt een verkeersongeval en u breekt uw been. Bij een beenbreuk kan er sprake zijn van een risico op posttraumatische artrose. Dit betekent dat u door het ongeval het risico loopt op slijtage van de gewrichten in uw been. Deze slijtage zorgt dan in de toekomst voor klachten die u zonder ongeval niet zou hebben gehad. U hebt nu dus nergens last van. Een verslechtering van uw toestand naar de toekomst toe is echter niet uitgesloten.

Afwikkelen van de letselschadezaak

Zodra er een medische eindtoestand is bereikt, kan uw letselschadezaak dus worden afgewikkeld. Er wordt dan met de aansprakelijke partij een vaststellingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst wordt de definitieve omvang van uw schadevergoeding vastgesteld.

Is er sprake van een relatieve medische eindtoestand? Dan is een verslechtering van uw toestand naar de toekomst toe niet uitgesloten. Toch kan uw letselschadezaak dan worden afgewikkeld. In een dergelijk geval wordt er namelijk een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst opgenomen. Bijvoorbeeld voor het risico op posttraumatische artrose. Ontstaan er dan klachten als gevolg van die artrose? Dan kunt u alsnog bij de aansprakelijke partij terecht voor een aanvullende schadevergoeding.

Soms is er een medische eindsituatie is, maar is het verstandig nog niet af te wikkelen. Bijvoorbeeld vanwege nog onzekere arbeidsperpectieven. Uiteraard zullen wij u daarin adviseren.

Toevoeging betekent hetzelfde als gesubsidieerde rechtsbijstand. Gesubsidieerde rechtsbijstand is bedoeld voor mensen die geen advocaat kunnen betalen. Zij kunnen een deel van de kosten vergoed krijgen van de overheid. Een toevoeging moet door een advocaat worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt u voor de advocaatkosten alleen eenmalig een eigen bijdrage. Dit is ongeacht het aantal uren dat aan uw zaak moet worden besteed. Of u een toevoeging kunt krijgen is afhankelijk van uw inkomen en vermogen (en dat van uw partner). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen (en dat van uw partner). Beschikt u over een diagnosedocument van het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl)? Dan krijgt u een korting op de eigen bijdrage.

Bij de controle voor het inkomen en het vermogen wordt uitgegaan van twee jaar voor het jaar waarin de toevoeging wordt aangevraagd. Als er dus in 2020 een toevoeging wordt aangevraagd, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar het inkomen en vermogen in 2018. 2018 is dan het peiljaar. Vanaf 1 januari gelden steeds nieuwe inkomens- en vermogensnormen. Voor informatie over de huidige normen kunt u terecht op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl).

Wordt de toevoeging afgewezen maar staat u er in vergelijking met het peiljaar financieel slechter voor? Dan biedt wellicht een verzoek tot peiljaarverlegging uitkomst. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt dan niet naar uw inkomen en vermogen in het peiljaar. Uw huidige inkomen en vermogen zijn dan bepalend.

Wij zullen altijd met u nagaan of u voor een toevoeging in aanmerking komt. Blijkt dit het geval te zijn, dan vragen wij de toevoeging voor u aan.

 

Het belangrijkste verschil tussen een advocaat en een schaderegelaar is dat een advocaat te allen tijde kan procederen. Helaas verloopt de afwikkeling van een letselschadezaak niet altijd even gemakkelijk. De weg naar een goede eindregeling is soms lang en ingewikkeld. U moet veel zaken bewijzen of aannemelijk maken om uiteindelijk uw schade vergoed te krijgen:
 • de aansprakelijkheid van de tegenpartij;
 • dat uw letsel door het ongeval komt;
 • dat u daardoor niet meer in staat bent om te werken en/of het huishouden te blijven doen;
 • hoe uw financiële situatie er zonder het ongeval uit zou hebben gezien;
 • hoe uw financiële situatie er met ongeval uitziet.

Zonder hulp van een deskundige en ervaren letselschadeadvocaat is dit vrijwel niet te doen. Als u er met de verzekeraar niet uitkomt, kunnen wij uw zaak voorleggen aan de rechter. Procederen kan (behalve bij de kantonrechter) alleen met een advocaat. Als wij uw zaak al in behandeling hebben, hoeft de zaak dan niet alsnog aan een ander overgedragen te worden. Dat scheelt weer tijd en kosten. Het inlezen in een dossier kan namelijk veel tijd kosten.

De verzekeraar weet ook dat wij de zaak aan de rechter kunnen voorleggen als we er niet uitkomen. Meer dan eens merken wij dat daar een preventieve werking van uitgaat. Procederen kost namelijk ook voor een verzekeraar tijd en geld.

Een ander verschil is dat iedereen zich schaderegelaar mag noemen en slachtoffers mag bijstaan bij het verhalen van personenschade, ongeacht opleiding of ervaring. Advocaten daarentegen zijn gebonden aan de Advocatenwet en gedragsregels voor de advocatuur. Daarop wordt streng toegezien door de Orde van Advocaten. Advocaten hebben een beroepsgeheim en zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak.

Voor het behandelen van letsel- en overlijdensschadezaken is specialistische kennis en ervaring nodig. De LSA en ASP zijn specialisatieverenigingen voor advocaten die werkzaam zijn op het gebied van letsel- en overlijdensschade.

De LSA

Een LSA Letselschade Advocaat is de specialist op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken. De LSA stelt strenge eisen aan het lidmaatschap, zoals:

 • een post-doctorale specialisatieopleiding van één jaar op het gebied van personenschade (met toelatingsexamen);
 • jaarlijks permanente opleidingen;
 • de eis dat jaarlijks tenminste 500 uur besteed worden aan letsel- en overlijdensschadezaken;
 • een jaarlijkse audit;
 • intervisie.

De ASP
Ook de ASP stelt strenge eisen aan het lidmaatschap. Je kunt namelijk alleen lid worden van de ASP als je al lid bent van de LSA. Daarnaast staan advocaten die lid zijn van de ASP alleen slachtoffers bij. Dit in tegenstelling dus tot de LSA, waar ook advocaten lid van zijn die voor de aansprakelijke partij optreden.

Doordat wij lid zijn van de LSA en de ASP bent u als slachtoffer verzekerd van deskundige en kwalitatief goede rechtsbijstand.

Wilt u meer weten?
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch