Letselschade zelfstandigen

Letselschade is voor ieder slachtoffer vervelend. Maar bij een zelfstandig ondernemer (en zeker een zzp'er) kan letselschade extra ingrijpend zijn. Zeker als de letselschade het de zelfstandig ondernemer onmogelijk maakt zijn werkzaamheden uit te voeren. Een slachtoffer in loondienst krijgt dan nog twee jaar (gedeeltelijk) doorbetaald. Bij een zelfstandig ondernemer (en zeker een zzp'er) is het vaak zo dat het inkomen per direct stopt en er al snel financiële problemen ontstaan. Heeft u letselschade en zit u in deze situatie? Dan wilt u zo snel mogelijk duidelijkheid om weer aan uw financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken met een letselschadeadvocaat. 

[CTA]

Een zelfstandig ondernemer (vaak zzp'er) met letselschade

Ook een zelfstandig ondernemer wordt soms slachtoffer van bijvoorbeeld:

en loopt daarbij letselschade op.

Bedrijfsongeval als zzp'er?

Letselschade opgelopen als zelfstandigen? In het geval van een bedrijfsongeval is soms de opdrachtgever (of diens opdrachtgever) aansprakelijk voor uw letselschade. Soms zijn zelfs meerdere opdrachtgevers (bijvoorbeeld hoofd- en onderaannemers) aansprakelijk voor uw letselschade. Denk dus niet te snel dat dit uw eigen probleem is. Een letselschade expert van ons kantoor geeft u graag vrijblijvend advies over de kansen om uw letselschade te verhalen.

Juridische bijstand bij letselschade zelfstandigen

Een letselschade advocaat helpt u als zzp'er bij het vaststellen van de aansprakelijkheid voor uw letselschade (al dan niet met een gerechtelijke procedure) en als de aansprakelijkheid vaststaat, regelt deze voor u:

 • praktische hulp van bijvoorbeeld een ergotherapeut en een arbeidsdeskundige bij arbeidsongeschiktheid om uw bedrijf en andere aspecten van uw leven (huishouden, hobbies e.d.) weer zo goed mogelijk op te pakken
 • de schadevergoeding

Uw letselschadezaak is bij ons in goede handen.

Letselschade vergoeding

De schadevergoeding bestaat uit een vergoeding voor:

de immateriële schade (smartengeld)

de materiële schade zoals

 • reiskosten in verband met bezoeken aan artsen en therapeuten
 • niet-vergoede medische kosten
 • Persoonlijke verzorging - ook indien een familielid of vriend(in) dit kosteloos heeft gedaan
 • Huishoudelijke hulp - ook indien een familielid of vriend(in) dit kosteloos heeft gedaan
 • Kosten in verband met voorzieningen (voor werk, woning en/of vervoer)
 • Verlies van arbeidsvermogen

Het smartengeld

Bij een ongeval of medische fout loopt u niet alleen fysieke schade op doordat u gewond bent geraakt maar ook geestelijke schade. U heeft door het ongeval:

 • verdriet
 • pijn
 • ellende

Dit voelt u niet in uw portemonnee maar zorgt wel voor gederfde levensvreugde en daarom moet daar een vergoeding voor betaald worden. Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld moet enerzijds worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval en anderzijds naar vergelijkbare zaken waarin rechters het smartengeld hebben vastgesteld. Deze rechterlijke uitspraken zijn opgenomen in de Smartengeldgids.

Omstandigheden die een rol spelen bij het bepalen van de hoogte zijn onder andere:

 • de mate van blijvende invaliditeit;
 • de aard en de ernst van het ongeval;
 • de duur van een ziekenhuisopname;
 • het aantal ondergane operaties;

de leeftijd van het slachtoffer;

de psychische gevolgen van het ongeval;

de beperkingen die u tegenkomt bij het verrichten van werkzaamheden op de werkplek, thuis en bij het beoefenen van hobby’s;

de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Schadevergoeding verlies van inkomen

Voor het verlies van arbeidsvermogen van de zelfstandige ondernemer geldt hetzelfde als bij een werknemer. Letsel leidt vaak tot (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Het verlies van arbeidsvermogen bij een zelfstandig ondernemer is meestal de grootste schadepost.

Tijdelijke oplossingen

Om de financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid zo beperkt mogelijk te houden, kan er al snel een bedrijfseconoom of arbeidsdeskundige met u mee kijken en tips geven zodat het bedrijf zoveel mogelijk door blijft draaien.

De letselschade expert kan ook voorschotten op de uiteindelijke schadevergoeding regelen zodat u uw rekeningen kunt blijven betalen.

Welke informatie is van belang?

Deze schadepost wordt vastgesteld door onder andere te kijken naar:

 • jaarstukken van de jaren voorafgaand aan het ongeval;
 • de vooruitzichten voor uw branche.

Gevolgen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid

Een goede verstandhouding met uw opdrachtgevers kan soms de schade beperken. In het beste geval kunnen uw opdrachtgevers uw herstel afwachten. Er zullen echter ook opdrachtgevers zijn die niet willen of kunnen wachten en de opdracht daarom elders zullen neerleggen. U verliest dus mogelijk tijdelijk of definitief opdrachtgevers.

Mogelijk realiseert u dan ook door uw arbeidsongeschiktheid minder of zelfs helemaal geen omzet meer, waardoor uw resultaat lager uitvalt. Dit kan leiden tot problemen voor u, maar ook voor uw eventuele medevennoten.

Of misschien hebt u ter voorkoming daarvan iemand ingehuurd om de werkzaamheden in uw plaats te verrichten. Ook die vervangingskosten drukken op het resultaat en daarmee op uw netto-inkomen.

Hoe worden de gemiste inkomsten vastgesteld?

Er moet worden bepaald wat u voor resultaat zou hebben behaald indien het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. Soms is dit lastig vast te stellen en te berekenen, bijvoorbeeld in gevallen waarin:

 • de zelfstandig ondernemer net begonnen was met zijn bedrijf
 • de zelfstandig ondernemer sinds kort een andere koers uitzette
 • de resultaten over de jaren voor het ongeval erg wisselend waren

In die gevallen schakelen wij dan ook een bedrijfseconoom en/of arbeidsdeskundige in. Deze deskundigen kunnen de financiële situatie en ontwikkeling van uw onderneming met en zonder ongeval in kaart te brengen.

Verlies arbeidsvermogen voorbeeld zzp'er 

Om het verlies aan arbeidsvermogen vast te stellen, moeten we de netto inkomsten in kaart brengen. Daarom zijn ook de IB-aangiftes en -aanslagen van belang. Daaruit volgt immers de belastingdruk en hoeveel er dus van het resultaat netto overblijft.

Stel: een zzp'er had al jaren een stabiel inkomen van gemiddeld € 40.000,- netto per jaar.

Door een ongeval raakt hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Hij heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Na het ongeval kan hij nog maar een inkomen van € 25.000,- netto per jaar verdienen.

Het verlies aan arbeidsvermogen van de zzp'er is dan € 15.000,- netto per jaar (€ 40.000,- minus € 25.000,-).

[CTA]

Verrekening van andere uitkeringen?

Mogelijk heeft u vanwege de letselschade recht op een uitkering in het kader van een ongevallenverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Soms wil de aansprakelijke partij die uitkering in mindering brengen op de schadevergoeding. Of dat terecht is, is onder andere afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekering.

Netto schadevergoeding waarover geen belasting verschuldigd is

Er wordt gesproken van verlies van arbeidsvermogen om te voorkomen dat de Belastingdienst de schadevergoeding aanmerkt als winst uit onderneming. Omdat dit echter soms toch gebeurt, wordt bij de aansprakelijke partij een belastinggarantie bedongen. Als de Belastingdienst dan toch inkomensbelasting heft over het uitgekeerde verlies aan arbeidsvermogen, dan moet de aansprakelijke partij deze betalen.

Heeft u als zelfstandige letselschade opgelopen?

Wij staan u graag met raad en daad bij. Neemt u bij letselschade dus contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Bel 040-369 0 169 of mail naar info@bewustlsa.nl.

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch