Letselschade bij kinderen

Helaas lopen ook kinderen letselschade op. En soms gaat het daarbij om ernstig letsel. Wanneer het gaat om letselschade bij kinderen kan er dus sprake zijn van ernstige gevolgen. Kinderen lopen vaak letsel op:

Een ouder heeft dan veel vragen over de toekomst van zijn kind en de schadevergoeding waar het kind recht op heeft.

Letselschade kind bij verkeersongevallen

Loopt een kind onder de 14 jaar in het verkeer letsel op in of door een motorvoertuig? Dan is er altijd sprake van aansprakelijkheid en moet zijn letselschade in principe altijd volledig worden vergoed. Ook als het minderjarig kind zelf het verkeersongeval (mede) heeft veroorzaakt, moet de verzekeraar van het motorvoertuig de schade die in het leven geroepen is, volledig vergoeden. Dit heeft de Hoge Raad beslist. We noemen dit de 100%-regel.

Eigen schuld bij letselschade na een verkeersongeval van jouw kind? 

Dit geldt niet voor kinderen vanaf 14 jaar. Deze kunnen mogelijk wel een beroep doen op de 50%-regel. Dit betekent dat wanneer een kind het ongeval ook mee heeft veroorzaakt, hij in ieder geval altijd recht heeft op 50% van zijn schade.

Bij kinderen jonger dan 14 jaar kennen we dus geen eigen schuld bij letselschade als gevolg van een verkeersongeval. Bij kinderen van 14 jaar en ouder kan er wel sprake zijn van eigen schuld. Het gevolg van een percentage eigen schuld is dat de schade van het letselschade slachtoffer helaas niet volledig voor vergoeding in aanmerking komt.

Andere gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan

In andere situaties moet de schade van een kind onder de 14 jaar soms ook volledig worden vergoed, wanneer het kind zelf schuld heeft aan het ontstaan van de letselschade. Een voorbeeld uit de praktijk: een minderjarig kind helpt mee op de boerderij en komt daarbij met zijn hand in een machine met zeer ernstige gevolgen. De letselschade moet dan volledig worden vergoed.

letselschade bij kinderen

Ongevallen onder schooltijd of op BSO

Hierbij kan worden gedacht aan:

 • een ongeval tijdens de gymles
 • een ongeval tijdens vakken als handenarbeid of scheikunde
 • een ongeval op de speelplaats

Regelmatig wordt hierbij ernstig letsel opgelopen. In sommige gevallen kan een andere leerling of de school aansprakelijk gesteld worden.

Aansprakelijke partijen

Scholen hebben hiervoor meestal twee verzekeringen afgesloten:

 • een aansprakelijkheidsverzekering
 • een ongevallenverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de volledige schade van het kind (tenzij dit de verzekerde som overschrijdt). De kosten van de advocaat worden hierbij ook aangemerkt als schade van het kind en derhalve vergoedt.

Een ongevallenverzekering komt alleen tot uitkering als het kind blijvend letsel heeft opgelopen (of is overleden). Het percentage blijvende invaliditeit bepaalt dan welk deel van de verzekerde som wordt uitgekeerd. Welke schade iemand daadwerkelijk lijdt, is in dit kader niet relevant.

Mogelijk is een ander kind aansprakelijk voor het ongeval. Dit kind zal meestal vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van zijn of haar ouder. Deze verzekeraar vergoedt dan de letselschade van de medeleerling.

De verzekeraar van de school of de medeleerling pakt de schaderegeling samen met de letselschade advocaat op.

letselschade minderjarig kind

Letselschade tijdens sport en spel bij kinderen

Regelmatig loopt iemand tijdens een sport of spel letselschade op. Een andere speler of de club of vereniging is daar meestal niet aansprakelijk voor. Bij sport of spel horen nu eenmaal risico’s. Als er echter duidelijk belangrijke spelregels zijn overtreden dan kan dit anders zijn.

Dan kan de letselschade wellicht verhaald worden op:

 • een andere speler (of diens aansprakelijkheidsverzekering)
 • de club of vereniging (of diens aansprakelijkheidsverzekering)

Een club of vereniging heeft meestal ook een ongevallenverzekering afgesloten voor haar leden.

Heeft uw kind op jonge leeftijd letselschade opgelopen?

Als de aansprakelijkheid van een andere partij kan worden vastgesteld, moet deze de schade van het minderjarig kind vergoeden. Deze vergoeding bestaat uit:

 • materiële schade (zoals medische kosten)
 • immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd)

De materiële schade van kinderen

Materiële schade is de schade die het kind of diens ouder "in de portemonnee" voelt. Ouders kunnen bijvoorbeeld de volgende schadeposten hebben:

 • reiskosten
 • verlies van vakantiedagen of minder inkomen in verband met de extra zorg voor het kind
 • extra kosten voor opvang van het kind

Het kind slachtoffer zelf kan onder andere met de volgende schadeposten (veelal toekomstige schade) te maken krijgen:

 • studievertraging
 • verlies aan arbeidsvermogen (omdat de arbeidsmogelijkheden door het ongeluk veranderd zijn)
 • medische kosten in het geval er later als het kind volwassen is nog een medische ingreep in een ziekenhuis of kliniek nodig is

Bij minderjarige kinderen is het moeilijk om de toekomstige schade in kaart te brengen. Dit geldt nog extra voor jonge kinderen omdat hun kwaliteiten en mogelijkheden nog niet blijken uit bijvoorbeeld CITO-scores en sportprestaties. Daarvoor worden dan deskundigen ingeschakeld, die dan ook de achtergrond van ouders meenemen (omdat dit een aanwijzing kan zijn voor de mogelijkheden van kinderen).

Omdat kinderen in alle opzichten nog groeien, wordt een letselschadezaak van een minderjarig kind meestal ook pas afgewikkeld als het kind meerderjarig geworden is.

smartengeld kinderen

Smartengeld kinderen

Smartengeld voelt het slachtoffer niet in de portemonnee, maar krijgt het vanwege de pijn, ellende en gederfde levensvreugde die een ongeval teweeg brengt.

Het smartengeld wordt pas kort voor het afwikkelen van de zaak uitgewerkt. Voor de hoogte van deze vergoeding is onder meer van belang:

 • de mate van blijvende invaliditeit;
 • de aard en de ernst van het ongeval;
 • de duur van een ziekenhuisopname;
 • het aantal ondergane operaties;
 • de leeftijd van het kind ten tijde van het ongeluk;
 • de beperkingen die het kind vanwege het letsel tegenkomt en later zal tegenkomen bij het verrichten van werkzaamheden, thuis en bij het beoefenen van hobby’s;

De ouders van het kind hebben geen recht op smartengeld maar als er sprake is van zeer ernstig letsel, dan kunnen ze wel een vergoeding voor affectieschade krijgen.

Kantonrechter en een geblokkeerde rekening (rekening met BEM clausule)

Wordt de letselschadezaak toch afgewikkeld tijdens de minderjarigheid van het kind dan zijn een paar dingen verplicht (vanuit extra rechtsbescherming van het kind):

 • de schadevergoeding die bestemd is voor het minderjarige kind moet op een speciale bankrekening met BEM clausule worden gestort. De wettelijk vertegenwoordiger moet dan aan de kantonrechter vragen om toestemming als hij geld wil opnemen van die rekening met BEM clausule (de wettelijke vertegenwoordigers zullen veelal de ouders zijn. Het kan echter ook gaan om een voogd). Dit dient ervoor om te zorgen dat de schadevergoeding ook nog op de rekening staat op het moment dat het kind meerderjarig wordt. Het kind zelf kan dus pas over het geld op de bankrekening beschikken als hij 18 jaar is.
 • de regeling die de wettelijk vertegenwoordiger met de aansprakelijke partij ten behoeve van het minderjarige kind wil treffen, moet eerst ter goedkeuring aan de kantonrechter worden voorgelegd. Alleen als de kantonrechter toestemming geeft, kan de regeling worden getroffen. Ook deze regel geldt ter bescherming van het minderjarige kind. Wanneer het gaat om een bedrag onder de € 700,00 is er geen toestemming van de kantonrechter nodig. Overigens dienen wettelijk vertegenwoordigers ook voor het starten van een procedure of het instellen van beroep tegen een uitspraak toestemming te vragen aan de kantonrechter.

De verjaring van het recht op schadevergoeding

Wanneer volwassenen letselschade oplopen, kunnen zij niet eindeloos wachten met het indienen van een claim. Op grond van de wet dient dit in de meeste gevallen te gebeuren binnen vijf jaar nadat zij bekend zijn met de schade en de aansprakelijke persoon.

Maar wat als ouders van minderjarige kinderen geen claim indienen? Blijft hun eigen kind na een ongeval dan met zijn schade zitten? Het antwoord op deze vraag is: nee. In die zin gelden minderjarigen als een bijzondere categorie waar het aankomt op verjaring.

Voor minderjarigen begint de verjaringstermijn van vijf jaar pas te lopen vanaf de 18e verjaardag. Zij kunnen dus nog in hun vroege volwassenheid hun schade verhalen.

letselschade bij kinderen bewust

Letsel bij minderjarigen?

Voor ouders zal het niet altijd duidelijk zijn of er iemand aansprakelijk is. Een letselschade advocaat kan hierbij helpen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de behandeling van letselschade. Alledrie zijn zij lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Daarnaast is ons kantoor is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade van de Letselschade Raad. Bij ons bent u dan ook verzekerd van deskundige rechtsbijstand en een goede persoonlijke begeleiding. Wij zullen er - als de aansprakelijkheid komt vast te staan - voor zorgdragen dat uw kind de nodige hulp én de maximale schadevergoeding krijgt.

Een kind ervaart vaak jaren de gevolgen van het opgelopen letsel. Bovendien gaat het kind door het letsel soms een onzekere toekomst tegemoet. Daarom is ons advies om uit te zoeken of de letselschade van uw kind op iemand verhaald kan worden. Wij zijn hier graag toe bereid. Neem daarom gerust contact met ons op voor een gratis adviesgesprek met een letselschade advocaat.

Komt vast te staan dat de wederpartij aansprakelijk is? Dan is onze rechtsbijstand volledig kosteloos. Wij kunnen onze kosten dan namelijk verhalen op de aansprakelijke partij.

[CTA]

Letselschade advocaten in regio’s Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio’s:

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch