Aansprakelijkheid letselschade

Daan Andries 08-05-2024

Aansprakelijkheid letselschade

Wanneer je door toedoen van een ander letselschade oploopt wil je graag een vergoeding van de materiële schade en de immateriële schade. Er zijn verschillende oorzaken voor letselschade. Hierbij kun je denken aan:

Op de verschillende oorzaken voor letselschade zal hieronder verder worden ingegaan. Daarbij wordt ook stilgestaan hoe het zit met de aansprakelijkheid en wie er aansprakelijk kan worden gesteld.

Aansprakelijkheid bij een verkeersongeval

Bij verkeersongevallen tussen twee motorvoertuigen wordt de aansprakelijkheid bepaald aan de hand van artikel 6:162 BW (de onrechtmatige daad). Ook bij een ongeval tussen twee niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers is de onrechtmatige daad het wetsartikel op grond waarvan de tegenpartij aansprakelijk wordt gesteld.

Bij een ongeval tussen een motorrijtuig en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer wordt op grond van artikel 185 WVW beoordeeld of degene die het ongeval heeft veroorzaakt aansprakelijk is. Het gaat hier bijna om een risicoaansprakelijkheid. De eigenaar of houder van een motorrijtuig is aansprakelijk, tenzij hij of zij een beroep kan doen op overmacht. Lees hier alles over letselschade door een verkeersongeval.

Letselschade bij slachtoffers onder 14 jaar

Ongevallen waarbij kinderen betrokken zijn hebben vaak verstrekkende gevolgen. Om die reden is er in de rechtspraak voor kinderen onder de 14 jaar de 100%-regel ontwikkeld. In de meeste gevallen zal de verzekeraar in zo'n geval dan ook de aansprakelijkheid erkennen ook al is het niet alleen de schuld van de bestuurder dat het ongeval heeft plaatsgevonden.

Letselschade bij slachtoffers boven 14 jaar

Voor slachtoffers boven de 14 jaar is in de rechtspraak de 50%-regel ontwikkeld. Bij een verkeersongeval tussen een motorvoertuig en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer krijgt het slachtoffer veelal minimaal 50% van de letselschade van de veroorzaker van het ongeval vergoed. Of de veroorzaker van het ongeval meer dan 50% van de letselschade dient te vergoeden hangt af van de vraag of er sprake is van eigen schuld.

Aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Lijdt een werknemer schade in de uitoefening van de werkzaamheden? Dan is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk.

Is de werkgever aansprakelijk? Dan is de kans groot dat de werknemer de letselschade vergoed krijgt. Een werkgever is in veel gevallen namelijk verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid.

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk

De werkgever is niet aansprakelijk voor een bedrijfsongeval als zij kan aantonen dat:

  • zij aan de op haar rustende zorgplicht heeft voldaan
  • er sprake is van opzet of bewust roekeloos gedrag aan de zijde van de werknemer
  • er geen causaal verband bestaat tussen de schending van de zorgplicht en de letselschade van de werkgever

In deze gevallen is er geen aansprakelijkheid en bestaat er dus geen recht op schadevergoeding. Het is voor een werkgever in de regel niet eenvoudig om aan te tonen dat aan de zorgplicht is voldaan. Ook zal niet snel worden geoordeeld dat er sprake is van opzet of bewust roekeloos gedrag aan de zijde van de werknemer. Hier lees je meer over aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval.

Aansprakelijkheid bij een medische fout

Bij een medische fout is er sprake van een contractuele aansprakelijkheid. De patiënt kan dan het ziekenhuis aansprakelijk stellen voor de letselschade. De aansprakelijkheidsverzekering van het ziekenhuis zal dan vervolgens bepalen of er recht bestaat op een letselschadevergoeding. Hier lees je alles over aansprakelijkheid bij een medische fout.

Aansprakelijkheid voor een gebrekkige opstal

Bij een gebrekkige opstal kunt u denken aan een slecht wegdek of een ontbrekende stoeptegel. Als dit een ongeval veroorzaakt kunt u bijvoorbeeld de gemeente aansprakelijk stellen voor het opgelopen letsel. Wordt de aansprakelijkheid erkend? Dan kunt u aanspraak maken op vergoeding van de letselschade.

Aansprakelijkheid bij een ongeval met een dier

Wanneer een dier een ongeval veroorzaakt is de eigenaar aansprakelijk. Het gaat hier om een risicoaansprakelijkheid. De verzekeraar dient de schade die als gevolg van het ongeval is opgelopen te vergoeden. Een voorbeeld is een ongeval waarbij een fietser door een hond van zijn of haar fiets wordt geduwd en daardoor letsel oploopt. Lees hier meer over letselschade door dieren.

Aansprakelijkheid bij een geweldsmisdrijf

Bij een geweldsmisdrijf heeft het slachtoffer verschillende mogelijkheden om de letselschade vergoed te krijgen:

  • de strafprocedure
  • de civiele procedure
  • het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De strafprocedure heeft verschillende voordelen. De tegenpartij aansprakelijk stellen hoeft bijvoorbeeld niet. Het Openbaar Ministerie zorgt voor de vervolging. Vervolgens kan dan aan de rechter in de strafprocedure worden verzocht om een letselschadevergoeding toe te kennen.

Wanneer de strafrechter een schadevergoeding toekent hoeft het slachtoffer de schadevergoeding niet zelf te verhalen op de tegenpartij. Het CJIB incasseert in zo'n geval de schadevergoeding. Op de dader rust dan de verplichting de schadevergoeding terug te betalen aan de Staat. Heeft de dader binnen acht maanden niet betaald? Dan betaalt de Staat de schadevergoeding aan het slachtoffer.

Het kan echter zijn dat het niet komt tot vervolging van de tegenpartij. Of dat de strafrechter ervoor gekozen heeft de gevorderde schadevergoeding niet of niet volledig toe te wijzen. Het slachtoffer kan de tegenpartij dan aansprakelijk stellen en indien nodig een civiele procedure starten om de letselschade vergoed te krijgen. Als de strafrechter de tegenpartij heeft veroordeeld staat de aansprakelijkheid vast. Hiermee is echter niet gezegd dat de letselschade uiteindelijk wordt vergoed. Bij een geweldsmisdrijf kan het immers lastig zijn om de letselschade met succes op de tegenpartij te verhalen. Een WA-verzekering, ook wel een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid genoemd, biedt in de meeste gevallen namelijk geen dekking.

De laatste optie die een slachtoffer heeft is het indienen van een aanvraag voor een schadevergoeding bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De vraag of de tegenpartij aansprakelijk is voor de letselschade speelt daarbij geen rol. Een nadeel is dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven enkel forfaitaire vergoedingen uitkeert, waardoor de letselschade in veel gevallen niet volledig wordt vergoed. Wil je er meer over weten? Je leest hier alles over aansprakelijkheid bij een geweldsmisdrijf.

Aansprakelijkheid erkend

Een letselschadezaak begint vaak met het aansprakelijk stellen van de wederpartij per aangetekende brief. Als de aansprakelijkheid na het verzenden van de aansprakelijkstelling door de aansprakelijke partij is erkend komen ook de juridische kosten voor vergoeding door de andere partij in aanmerking. Bij letselschade aansprakelijkheid erkend krijgen is dus belangrijk.

Wanneer de aansprakelijkheid niet is erkend kan met betrekking tot de kosten van juridische bijstand mogelijk een beroep gedaan worden op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Alleen een letselschade advocaat kan voor u een aanvraag hiervoor indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Over het verschil tussen een letselschade advocaat en een jurist kunt u hieronder meer lezen.

Schadevergoeding bij letselschade na erkenning van de aansprakelijkheid

Hebt u letsel opgelopen en is de aansprakelijkheid erkend? Dan hebt u recht op een schadevergoeding. De tegenpartij kan nog stellen dat er sprake is van eigen schuld. Zij zal dit dan wel moeten bewijzen. Is er sprake van eigen schuld? Dan krijgt het slachtoffer de letselschade niet volledig vergoed.

Letselschade advocaat

De term letselschade expert (of bijvoorbeeld letselschade specialist of letselschade deskundige) is geen beschermde titel. Er zijn dus geen regels voor wie zich wel expert mag noemen en wie niet. Voor advocaten zijn die regels er wel. Juristen zijn ook niet altijd advocaat. Advocaten zijn wel altijd jurist. Advocaat is een beschermde titel. Iemand mag zich alleen advocaat noemen als hij of zij aan alle vereisten voldoet die daaraan wettelijk zijn gesteld. Advocaten zijn ook altijd onderworpen aan onafhankelijk tuchtrecht en gedragsregels. Bij juristen is dit niet het geval.

De advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn alle drie lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten. De Vereniging van Letselschade Advocaten is het hoogste keurmerk in de letselschade branche. De advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn daarnaast ook nog lid van de Vereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade. Dit betekent dat zij alleen slachtoffers bijstaan. Bent u aansprakelijk gesteld voor letselschade? Dan kunnen wij u niet helpen.

Hebt u een ernstig ongeval gehad en daarbij letselschade opgelopen? En wilt u de wederpartij aansprakelijk stellen en een schadevergoeding? Neem dan contact op met de advocaten van Bewust Letselschade Advocaten. Uw letselschadezaak is bij ons in goede handen. Wij stellen de juiste partij aansprakelijk. En is de aansprakelijkheid erkend? Dan komen ook de juridische kosten voor vergoeding in aanmerking.

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch