Iedereen zou moeten werken in een veilige werkomgeving. Helaas is dit lang niet altijd het geval. Soms is de ruimte waarin gewerkt wordt niet veilig ingericht, waardoor bedrijfsongevallen kunnen ontstaan. Het kan ook voorkomen dat er geen beschermingsmiddelen tegen letsel beschikbaar worden gesteld. Je kunt bij beschermingsmiddelen denken aan:

 • schoenen met stalen neuzen
 • schoenen met een antislipzool
 • helmen
 • harnassen

Soms zijn deze beschermingsmiddelen wel verstrekt, maar loopt een werknemer toch letsel op. Bijvoorbeeld bij:

 • bij het werken op hoogte
 • bij het werken met machines zoals een vrachtwagen, heftruck of EPT

Het gaat dan al vaak om blijvend letsel door het ongeval op het werk.

Wat moet er gebeuren in geval van letselschade door een bedrijfsongeval?

Wat moet de werkgever doen?

Meestal is het direct duidelijk als er een ernstig arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. In dat geval moet de werkgever het bedrijfsongeval melden bij de Arbeidsinspectie. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren zodat de Arbeidsinspectie op de werkplek onderzoek kan doen naar de toedracht van het arbeidsongeval. Grote werkgevers leggen vaak zelf ook al direct belangrijke informatie vast in een ongevallenrapport. Je hebt recht op een kopie daarvan.

Wat kun je zelf doen als je bij een bedrijfsongeval letselschade opgelopen hebt?

Als je het vermoeden hebt dat het arbeidsongeval niet is onderzocht en gemeld bij de Arbeidsinspectie is het verstandig om:

 • de contactgegevens te (laten) noteren van de collega's die getuige waren van het arbeidsongeval
 • foto's te (laten) maken van de werkplek voordat deze wellicht wordt aangepast
 • het arbeidsongeval zelf te melden bij de Arbeidsinspectie

Als je zelf in het ziekenhuis ligt, kun je aan een bevriende collega, partner of ouder vragen om dit voor je te doen.

Waar blijkt de toedracht van het arbeidsongeval nog meer uit?

Soms komt kort na een arbeidsongeval met letselschade ook de politie ter plaatse. De politie-agenten maken dan veelal een meldingsrapport op waarin ze kort noteren wat ze hebben vernomen over wat er gebeurd is. Dit kan opgevraagd worden bij de politie.

Als verder de ambulance ter plaatse komt in verband met het letsel, noteren zij meestal ook kort iets over hoe het letsel opgelopen is. Ook het formulier van de ambulancerit kan opgevraagd worden.

Tot slot wordt ook op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis kort genoteerd hoe het letsel is ontstaan. Ook dat verslag kan opgevraagd worden.

Aansprakelijke partij

Als iemand letsel heeft opgelopen onder werktijd, is de werkgever aansprakelijk tenzij deze zijn zorgplicht niet heeft geschonden of de werknemer bewust roekeloos heeft gehandeld. Van dit laatste is vrijwel nooit sprake. Het is namelijk normaal dat werknemers soms even minder goed opletten. De werkgever moet hier rekening mee houden en:

 • instructies geven over hoe er veilig gewerkt moet worden, bijvoorbeeld door:
 • goede trainingen te verzorgen of aan te bieden
 • het duidelijk op papier zetten van de juiste werkwijze (in bijvoorbeeld een handboek)
 • er toezicht op houden dat deze instructies worden gevolgd

Het is aan de werkgever om te bewijzen dat hij hiermee (en dus aan zijn zorgplicht) heeft voldaan.

Als je een uitzendkracht bent, is het uitzendbureau je formele werkgever en het bedrijf waar je werkt de materiële werkgever. Je kunt dan zowel de formele werkgever als de materiële werkgever aanspraken voor schadevergoeding. Hierover lees je hieronder meer.

Werkgever aansprakelijk stellen na bedrijfsongeval

Gemiste inkomsten merk je meestal nog niet direct maar toch ontstaan er vaak al snel verschillende kostenposten door het letsel dat je opliep bij het bedrijfsongeval. Denk bijvoorbeeld aan:

 • kosten in verband met een ziekenhuisopname (kleding, bloemen, parkeerkosten etc.)
 • reiskosten in verband met bezoeken aan artsen en therapeuten
 • medische kosten zoals
 • het eigen risico
 • kosten voor de fysiotherapie
 • kosten in verband met de huur of aanschaf van hulpmiddelen zoals
 • een bed in de woonkamer
 • een rolstoel
 • rollator
 • krukken
 • kosten in verband met hulp in het huishouden
 • kosten in verband met extra opvang voor de kinderen

Je moet aanspraak maken op vergoeding van deze schade. Dit doe je door de werkgever hiervoor aansprakelijk te stellen. Je schrijft hiervoor een brief naar de werkgever en deze zal hem naar zijn verzekeraar sturen. Deze gaat dan beoordelen of zij de werkgever aansprakelijk acht.

Juridische bijstand

Schadevergoeding na bedrijfsongeval krijg je alleen als de werkgever aansprakelijk is voor jouw letselschade. Het is daarom belangrijk om direct de hulp in te schakelen van een letselschade advocaat. Er zijn ook veel belangenbehartigers die letselschade jurist zijn en zijn aangesloten bij het nationaal keurmerk letselschade maar deze kunnen jouw zaak niet aan de rechter voorleggen als dat nodig is. Een letselschade advocaat kan dit wel maar zal eerst de werkgever aansprakelijk stellen en als dat nodig is de discussie met zijn verzekeraar over de aansprakelijkheid aangaan.

Als de aansprakelijkheid is erkend of door de rechter is vastgesteld, dan moet de werkgever (of diens verzekeraar) de schade vergoeden. Een letselschade advocaat helpt jou om je schadeclaim te onderbouwen en zo de maximale schadevergoeding te realiseren.

Hoogte van de schadevergoeding

De schade bestaat altijd uit:

 • materiële schade
 • immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd)

Materiële schade

Hierboven staan al wat voorbeelden van materiële schade. Na verloop van tijd komen hier - zeker als er sprake is van blijvende gevolgen - vaak bij:

 • verlies van arbeidsvermogen (gemiste inkomsten)
 • pensioenschade
 • verlies wegens economische kwetsbaarheid
 • kosten voor woon- of vervoersvoorzieningen zoals
 • een automatische transmissie in plaats van een geschakelde auto
 • een elektrische fiets of driewielfiets in plaats van een gewone fiets
 • een traplift
 • bredere deuren in verband met het gebruik van een rolstoel

Andere voorbeelden van schadevergoeding:

 • extra kosten in verband met aanpassingen om een sport te kunnen blijven beoefenen (zoals een sportprothese)
 • extra vakantiekosten

Om te zorgen dat slachtoffers alle gemaakte kosten vergoed krijgen en er ook geen andere schade over het hoofd wordt gezien, wordt er een schadestaat opgesteld (die regelmatig wordt bijgewerkt) en worden voor het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding (het uitwerken van verschillende kostenposten en schadecomponenten) deskundigen ingezet.

Deskundigen om de schadeclaim te begroten

Een medisch adviseur

Deze neemt kennis van de medisch informatie van de behandelend artsen en therapeuten en adviseert en informeert over:

 • nog noodzakelijke of mogelijke medische behandelingen
 • de beperkingen die er zijn en zullen blijven bestaan
 • de mate van blijvende invaliditeit
 • de medische risico's voor de toekomst
Een arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige kan:

 • helpen bij het re-integreren in eigen werk, ander werk bij dezelfde werkgever of helpen bij het vinden van een baan bij een andere werkgever
 • de toekomstperspectieven van de cliënt onderzoeken.

Hij kijkt hierbij naar de situatie met en zonder ongeval en kan zo het verlies van arbeidsvermogen in kaart brengen.

Bij een zelfstandig ondernemer wordt hiervoor een bedrijfseconoom ingeschakeld.

Een casemanager

Een casemanager kan helpen om in kaart te brengen welke hulp en hulpmiddelen er nodig zijn in verband met het letsel en de aanvraag voor vergoeding of de aanschaf daarvan op zich te nemen. Dit ontlast degene die letselschade heeft opgelopen en hierdoor is een en ander vaak ook sneller geregeld.

Een rekenbureau

Bij ernstig letsel met blijvende gevolgen wordt een rekenbureau ingeschakeld om de materiële schade te berekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met:

 • het verlies van looncomponenten, zoals een auto van de zaak
 • het verlies van toeslagen
 • de pensioenschade
 • de wettelijke rente
 • de inflatie
 • de fiscale component (de verschuldigde vermogensbelasting in box 3)

Met behulp van deze letselschade berekening kan dan worden vastgesteld wat de aansprakelijke partij aan schadevergoeding moet betalen.

Immateriële schade (smartengeld)

Smartengeld is een vergoeding voor wat u in uw hart en lijf voelt maar niet in uw portemonnee. Het is een vergoeding voor de pijn, ellende en het verdriet dat u door het arbeidsongeval heeft en een vergoeding voor wat u niet heeft kunnen doen en nooit meer zult kunnen doen. Na een bedrijfsongeval kunt u mogelijk:

 • minder fysieke activiteiten samen met uw kinderen doen
 • niet meer werken of heeft u een geliefde baan moeten opgeven
 • uw hobby's niet meer uitoefenen
 • geen bijdrage meer leveren in het huishouden

Het smartengeld wordt pas kort voor het afwikkelen van de zaak uitgewerkt. Voor de hoogte van deze vergoeding is o.a. van belang:

 • de mate van blijvende invaliditeit;
 • de aard en de ernst van het ongeval;
 • de duur van een ziekenhuisopname;
 • het aantal ondergane operaties;
 • de leeftijd van het slachtoffer;
 • de psychische gevolgen van het ongeval;
 • de beperkingen die u tegenkomt bij het verrichten van werkzaamheden op de werkplek, thuis en bij het beoefenen van hobby’s;
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Jouw letselschade advocaat zal gaan uitwerken wat het ongeval op het werk voor jou tot gevolg heeft gehad en wat dus moet worden meegenomen om tot een redelijke vergoeding van jouw immateriële schade te komen. Hij maakt hierbij ook gebruik van de Smartengeldgids. Hierin staat wat de rechter in allerlei zaken aan smartengeld heeft toegekend. De letselschade advocaat gaat vervolgens met de verzekeraar in gesprek om de hoogte van de schadevergoeding voor de immateriële schade vast te stellen. Komen zij er samen niet uit, dan kan dit aan de rechter worden voorgelegd in een deelgeschil. Hij stelt dan de vergoeding voor het smartengeld vast.

De vergoeding van smartengeld is in Nederland niet zo hoog als in bijvoorbeeld Amerika. Het is dus slechts een pleister op de wond. Hoewel de immateriële schade voor mensen heel belangrijk is, is de materiële schade veelal veel hoger dan het smartengeld.

Schadevergoeding na bedrijfsongeval?

Heeft u een bedrijfsongeval gehad onder werktijd en daarbij letselschade opgelopen? Schakel dan de juridische bijstand van een gespecialiseerde letselschade advocaat in. Bij Bewust Letselschade Advocaten hebben we veel ervaring met bedrijfsongevallen en het vaststellen van de aansprakelijkheid. Als de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval vaststaat, helpen we u vervolgens ook om de schadevergoeding te krijgen waar u recht op heeft. Het draait echter niet alleen om het krijgen van een schadevergoeding. Wij willen er ook (met hulp van de hierboven genoemde deskundigen) voor zorgen dat u uw leven na het bedrijfsongeval weer zo goed mogelijk kunt oppakken.

Vrijblijvend intakegesprek over uw letselschade

Weet u niet of uw werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval waarbij u letselschade opliep? Geen probleem. Neem contact op voor een gratis vrijblijvend intakegesprek en wij bespreken met u wat we voor u kunnen betekenen.

Regio’s Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio’s:

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch