Wat is een deelgeschilprocedure?

Jikke Stappaerts-Zijlmans 10-12-2019

Veel letselschade wordt in goed overleg met de verzekeraar van de aansprakelijke partij met een minnelijke schikking geregeld. Partijen kunnen echter bij de afwikkeling van letselschade of overlijdensschade een geschil hebben. Een deelgeschilprocedure kan dan een uitkomst bieden.

Veel letselschade wordt in goed overleg met de verzekeraar van de aansprakelijke partij met een minnelijke schikking geregeld.

Partijen kunnen echter bij de afwikkeling van letselschade of overlijdensschade een geschil hebben. Het kan dan gaan over bijvoorbeeld:

 • de aansprakelijkheid
 • (de mate van) eigen schuld
 • het causaal verband
 • de omvang van de schade
 • wat redelijke kosten zijn voor bijvoorbeeld woonvoorzieningen

De discussie hierover kan zorgen voor flinke vertraging. Een deelgeschilprocedure kan hier verandering in brengen.

Een gerechtelijke procedure speciaal voor letselschade en overlijdensschade

Op 1 juli 2010 is de Wet deelgeschillenprocedure letsel- en overlijdensschade in werking getreden. Niet ieder geschil kan worden voorgelegd aan de rechter. Een uitspraak moet partijen dichter tot afwikkeling van de letselschadezaak kunnen brengen. De rechter beslist alleen over de voorgelegde geschilpunten. Daarna kunnen partijen weer zonder de rechter verder met het regelen van de letselschade.

Voorbeeld

Het kan voorkomen dat een verzekeraar de aansprakelijkheid niet wil erkennen. De vraag of de verzekeraar aansprakelijk is kan in een deelgeschilprocedure worden voorgelegd. Als de rechter de aansprakelijkheid vaststelt, kunnen partijen vervolgens zonder de rechter de letselschade verder regelen. Een tweede deelgeschil over een ander discussiepunt later in de schaderegeling is echter ook mogelijk. Als de rechter van oordeel is dat de andere partij niet aansprakelijk is, is alleen hoger beroep mogelijk indien aan verschillende voorwaarden is voldaan.

De voordelen van de deelgeschilprocedure

Een deelgeschilprocedure heeft veel voordelen:

 • de deelgeschilprocedure duurt minder lang dan een bodemprocedure (snelle afwikkeling van het deelgeschil)
 • er kunnen in één letselschadezaak meerdere verzoeken worden ingediend
 • de rechter in een eventuele bodemprocedure is aan dit oordeel gebonden
 • de aansprakelijke partij moet de kosten van de deelgeschilprocedure volledig vergoeden
 • het slachtoffer hoeft niet de proceskosten van de wederpartij te betalen

Het verloop van het deelgeschil

Verzoekschrift

Een deelgeschilprocedure starten begint met een verzoekschrift. Hierin zijn de feiten en de standpunten van partijen uitgewerkt. Het standpunt van de aansprakelijke partij wordt in het verzoekschrift ook al zoveel mogelijk weerlegd met verwijzing naar bijlagen bij het verzoekschrift en jurisprudentie.

Kort na indiening van dit verzoekschrift bij de rechter volgt een datum voor de mondelinge behandeling (zitting).

Verweerschrift

In de weken voor de zitting zal de verzekeraar een verweerschrift indienen. Hierin staat uitgewerkt hoe die partij tegen de zaak aankijkt.

Zitting

Op de zitting kunnen de advocaten hun standpunten nog nader toelichten en op elkaars standpunten reageren. De rechter kan hen ook vragen stellen. Ook aan u kan de rechter vragen stellen. Bijvoorbeeld over:

 • de toedracht van het ongeval
 • uw letsel
 • uw klachten en beperkingen

Soms probeert de rechter om partijen zover te krijgen om over het deelgeschil een oplossing samen te vinden. Hij geeft dan een voorlopig oordeel en schorst de zitting. De partijen bekijken dan op de gang van de rechtbank (zonder de rechter erbij) of ze er toch samen uit kunnen komen.

Als ze er alsnog samen uitkomen, legt de rechter de uitkomst van de regeling over het deelgeschil vast in een proces-verbaal dat partijen op zitting ondertekenen.

Beschikking

Als partijen er samen niet uitkomen, volgt er een uitspraak van de rechter. Deze wordt niet op de zitting gegeven maar zet de rechter in een beschikking die meestal binnen 6-8 weken na de zitting volgt.

De mogelijkheden om tegen de beschikking in een deelgeschilprocedure in hoger beroep te gaan zijn beperkt.

Wanneer is een zaak niet geschikt voor een deelgeschilprocedure?

De rechter oordeelt op basis van de processtukken en wat partijen op zitting hebben verteld. Een deelgeschilprocedure leent zich niet voor:

 • het horen van getuigen (tenzij dit direct op zitting kan en weinig tijd in beslag neemt)
 • het inschakelen van een (medisch) deskundige

In dat geval is wellicht eerst een voorlopig getuigenverhoor of een voorlopig deskundigenbericht nodig. En soms ligt een bodemprocedure meer voor de hand.

Kosten deelgeschilprocedure draagt de aansprakelijke partij

Als de aansprakelijkheid vaststaat, moet de verzekeraar de kosten van rechtsbijstand vergoeden mits:

 • het redelijk is om de kosten te maken; en
 • de omvang van de kosten redelijk is.

Als er echter een deelgeschil wordt gestart, worden de kosten van rechtsbijstand meestal niet meer betaald omdat de verzekeraar de deelgeschilprocedure niet nodig vindt.

Om de drempel om een deelgeschilprocedure aanhangig te maken echter niet te groot te maken, heeft de wetgever beslist dat de aansprakelijke partij de kosten van rechtsbijstand die gemaakt zijn in verband met de deelgeschilprocedure moet betalen. Dit is alleen anders als vooraf volstrekt duidelijk was dat het deelgeschil geen kans van slagen had. In de praktijk komt de rechter maar zelden tot dit oordeel.

De rechter geeft in de beschikking dus ook aan wat hij redelijk vindt aan kosten voor rechtsbijstand in verband met de deelgeschilprocedure en veroordeelt de aansprakelijke partij in de kosten daarvan.

Letselschade?

Heeft u letselschade opgelopen bij een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze letselschade advocaten. Wij nemen uw letselschadezaak graag op ons en zullen indien nodig een deelgeschilprocedure voor u voeren.

Regio's Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio's:

Neem contact op
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch