Veelgestelde vragen

Het Corona virus heeft grote invloed op de samenleving. Wij proberen de invloed hiervan op onze dienstverlening zoveel mogelijk te beperken.

Allereerst werken wij veelal vanuit thuis. We werken bij Bewust Letselschade Advocaten al langer volledig digitaal. Daarom is thuiswerken voor ons geen enkel probleem. Daarnaast zijn we telefonisch goed bereikbaar. De behandeling van lopende dossiers hoeft om die reden geen vertraging op te lopen. Wel blijven we hierbij uiteraard afhankelijk van de andere partijen die bij de letselschadezaak betrokken zijn.

Bezoeken van en aan cliënten willen we zoveel mogelijk beperken. Dit in lijn met de adviezen van het RIVM. Als alternatief kunnen we bellen of videobellen.

Hiermee hopen wij onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ook nieuwe cliënten blijven welkom.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet en bel ons!

Het is handig als u bij een intakegesprek alvast de volgende papieren bij de hand heeft:

• stukken waaruit de toedracht van het ongeval blijkt, zoals:

het schade-aangifteformulier (‘aanrijdingsformulier’)

het proces-verbaal van de politie (‘politierapport’)

het rapport van de arbeidsinspectie

uw eigen verklaring op schrift

getuigenverklaringen over hoe het ongeval precies gebeurde

• naam- en adresgegevens van de aansprakelijke partij en eventuele getuigen

• stukken met betrekking tot uw inkomen, zoals:

loonstroken

uitkeringsspecificaties

jaarcijfers

vanaf 1 jaar voor het ongeval tot aan de maand waarin het intakegesprek plaatsvindt

• eventuele berichten van de bedrijfsarts

• nota’s of andere bewijsstukken van gemaakte kosten

• identiteitsbewijs

Wat u ter voorbereiding op een intakegesprek kunt doen:

• naam- en adresgegevens noteren van de:

artsen

therapeuten

bedrijfsarts

verzekeringsarts

die u vanwege het ongeval behandeld of gezien hebben. Wij kunnen dan bij hen medische informatie opvragen.

• een overzicht maken van de bezoeken die u reeds aan artsen heeft gebracht. Noteer daarop:

data

bestemmingen

afgelegde afstanden

• een overzicht opstellen van de schade met kopieën van de bewijsstukken

• een overzicht opstellen van de hulp die u heeft gehad in verband met uw letsel. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om verzorging en hulp in de huishouding. Noteer dan:

de uren per week

de aard van de werkzaamheden

indien van toepassing: het verschuldigde uurtarief

Maak dit overzicht ook als u voor deze hulp niets heeft betaald.

Ja, ook als u een rechtsbijstandverzekering heeft kunt u bij ons terecht. Het kan daarbij wel uitmaken of de aansprakelijkheid erkend is of niet.

Aansprakelijkheid is niet erkend
Zolang de aansprakelijkheid niet is erkend zal de verzekeraar van de aansprakelijke partij onze kosten niet willen vergoeden. In dat geval zullen wij u meestal adviseren om de letselschadezaak tot het moment dat de aansprakelijkheid is erkend door uw rechtsbijstandverzekeraar te laten behandelen. Zodra de aansprakelijkheid is erkend komen onze kosten wel voor vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking. Op dat moment kunt u dus zorgeloos overstappen.

Het komt voor dat de wederpartij weigert aansprakelijkheid te erkennen en dat uw rechtsbijstandverzekeraar zich hierbij neerlegt. Ook kunt u met de rechtsbijstandverzekeraar van mening verschillen over andere zaken, zoals de begroting van uw schade en de causaliteit. In al die gevallen kunt u bij ons terecht voor een second opinion. Wij beoordelen dan of uw zaak een gerede kans van slagen heeft. Blijkt dit het geval te zijn, dan kunnen wij uw zaak op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar voor de rechter brengen.

Aansprakelijkheid is erkend
Wanneer de aansprakelijkheid is erkend komen onze kosten voor vergoeding in aanmerking. In dat geval kunnen wij de behandeling van de zaak altijd van uw rechtsbijstandverzekeraar overnemen. Wel zullen wij uw rechtsbijstandverzekeraar vooraf vragen om te bevestigen dat de dekking behouden blijft voor het geval procederen noodzakelijk is. Zo behoudt u uw recht op vrije advocaatkeuze. In het geval er dan op enig moment geprocedeerd moet worden kunnen wij dat dan voor u doen op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Overigens kan het voorkomen dat uw rechtsbijstandverzekeraar aan ons kantoor opdracht geeft om uw zaak te behandelen, ongeacht de vraag of aansprakelijkheid is erkend of niet.

Absolute en relatieve medische eindtoestand
Bij de vraag wat een medische eindtoestand is moet onderscheid worden gemaakt tussen een relatieve en een absolute medische eindtoestand. Van een absolute medische eindtoestand is sprake als een arts heeft aangegeven dat er nu en in de toekomst geen verbetering of verslechtering van uw klachten te verwachten vervalt. Voor de relatieve medische eindtoestand geldt hetzelfde, met dien verstande dat een verslechtering naar de toekomst toe niet is uitgesloten. In beide gevallen hoeft u dus niet geheel klachtenvrij te zijn.

Een voorbeeld van een relatieve medische eindtoestand
Stel u hebt een verkeersongeval en u breekt uw been. Bij een beenbreuk kan er sprake zijn van een risico op posttraumatische artrose. Dit betekent dat u in de toekomst het risico loopt op gewrichtsslijtage in uw been als gevolg van het ongeval. Deze slijtage zorgt dan in de toekomst voor klachten die u zonder ongeval niet zou hebben gehad. U hebt nu dus nergens last van, maar een verslechtering van uw toestand naar de toekomst toe is niet uitgesloten.

Afwikkelen
Zodra er een medische eindtoestand is bereikt, kan uw letselschadezaak dus worden afgewikkeld. Er wordt dan met de aansprakelijke partij een vaststellingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst wordt de definitieve omvang van uw schadevergoeding vastgesteld.

Wanneer er sprake is van een relatieve medische eindtoestand is een verslechtering van uw toestand naar de toekomst toe niet uitgesloten. Toch kan uw letselschadezaak dan worden afgewikkeld. In een dergelijk geval wordt er namelijk een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst opgenomen. Bijvoorbeeld voor het risico op posttraumatische artrose. U kunt dan bij het ontstaan van klachten als gevolg van die artrose alsnog bij de aansprakelijke partij terecht voor een aanvullende schadevergoeding.

Overigens kan het ook zo zijn dat er weliswaar een medische eindsituatie is, maar het vanwege bijvoorbeeld nog onzekere arbeidsperspectieven verstandig is om de afwikkeling van de zaak nog even uit te stellen. Uiteraard zullen wij u daarin adviseren.

Toevoeging betekent hetzelfde als gesubsidieerde rechtsbijstand. Gesubsidieerde rechtsbijstand is bedoeld voor mensen die geen advocaat kunnen betalen. Zij kunnen een deel van de kosten vergoed krijgen van de overheid. Een toevoeging moet door een advocaat worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt u voor de advocaatkosten alleen eenmalig een eigen bijdrage. Dit is ongeacht het aantal uren dat aan uw zaak moet worden besteed. Of u een toevoeging kunt krijgen is afhankelijk van uw inkomen en vermogen (en dat van uw partner). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen (en dat van uw partner). Beschikt u over een diagnosedocument van het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl)? Dan krijgt u een korting op de eigen bijdrage.

Bij de controle voor het inkomen en het vermogen wordt uitgegaan van twee jaar voor het jaar waarin de toevoeging wordt aangevraagd. Als er dus in 2020 een toevoeging wordt aangevraagd, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar het inkomen en vermogen in 2018. 2018 is dan het peiljaar. Vanaf 1 januari gelden steeds nieuwe inkomens- en vermogensnormen. Voor informatie over de huidige normen kunt u terecht op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl).

Wordt de toevoeging afgewezen maar staat u er in vergelijking met het peiljaar financieel slechter voor? Dan biedt wellicht een verzoek tot peiljaarverlegging uitkomst. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt dan niet naar uw inkomen en vermogen in het peiljaar. Uw huidige inkomen en vermogen zijn dan bepalend.

Wij zullen altijd met u nagaan of u voor een toevoeging in aanmerking komt. Blijkt dit het geval te zijn, dan vragen wij de toevoeging voor u aan.

Het belangrijkste verschil tussen een advocaat en een schaderegelaar is dat een advocaat te allen tijde kan procederen. Helaas verloopt de afwikkeling van een letselschadezaak niet altijd even gemakkelijk. De weg naar een goede eindregeling is soms lang en ingewikkeld. U moet veel zaken bewijzen of aannemelijk maken om uiteindelijk uw schade vergoed te krijgen:

  • de aansprakelijkheid van de tegenpartij;
  • dat uw letsel door het ongeval komt;
  • dat u daardoor niet meer in staat bent om te werken en/of het huishouden te blijven doen;
  • hoe uw financiële situatie er zonder het ongeval uit zou hebben gezien;
  • hoe uw financiële situatie er met ongeval uitziet.

Zonder hulp van een deskundige en ervaren letselschadeadvocaat is dit vrijwel niet te doen. Als u er met de verzekeraar niet uitkomt, kunnen wij uw zaak voorleggen aan de rechter. Procederen kan (behalve bij de kantonrechter) alleen met een advocaat. Als wij uw zaak al in behandeling hebben, hoeft de zaak dan niet alsnog aan een ander overgedragen te worden. Dat scheelt weer tijd en kosten. Het inlezen in een dossier kan namelijk veel tijd kosten.

De verzekeraar weet ook dat wij de zaak aan de rechter kunnen voorleggen als we er niet uitkomen. Meer dan eens merken wij dat daar een preventieve werking van uitgaat. Procederen kost namelijk ook voor een verzekeraar tijd en geld.

Een ander verschil is dat iedereen zich schaderegelaar mag noemen en slachtoffers mag bijstaan bij het verhalen van personenschade, ongeacht opleiding of ervaring. Advocaten daarentegen zijn gebonden aan de Advocatenwet en gedragsregels voor de advocatuur. Daarop wordt streng toegezien door de Orde van Advocaten. Advocaten hebben een beroepsgeheim en zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak.

Voor het behandelen van letsel- en overlijdensschadezaken is specialistische kennis en ervaring nodig. De LSA en ASP zijn specialisatieverenigingen voor advocaten die werkzaam zijn op het gebied van letsel- en overlijdensschade.

De LSA
Een LSA Letselschade Advocaat is de specialist op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken. De LSA stelt strenge eisen aan het lidmaatschap, zoals:

  • een post-doctorale specialisatieopleiding van één jaar op het gebied van personenschade (met toelatingsexamen);
  • jaarlijks permanente opleidingen;
  • de eis dat jaarlijks tenminste 500 uur moet worden besteedt aan letsel- en overlijdensschadezaken;
  • een jaarlijkse audit;
  • intervisie.

De ASP
Ook de ASP stelt strenge eisen aan het lidmaatschap. Je kunt namelijk alleen lid worden van de ASP als je al lid bent van de LSA. Daarnaast staan advocaten die lid zijn van de ASP alleen slachtoffers bij. Dit in tegenstelling dus tot de LSA, waar ook advocaten lid van zijn die voor de aansprakelijke partij optreden.

Doordat wij lid zijn van de LSA en de ASP bent u als slachtoffer verzekerd van deskundige en kwalitatief goede rechtsbijstand.

Wilt u meer weten?
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch