Vergoeding van schade na een strafbaar feit

Daan Andries

24-01-2020

Stelt u zich eens voor: u bent slachtoffer van een mishandeling. En door die mishandeling lijdt u schade. Wat nu? Aangifte doen, natuurlijk. Maar hoe zit het met uw schade? Hoe krijgt u uw schade vergoed?

In Nederland kunt u op drie manieren proberen om uw schade vergoed te krijgen:

· in de strafzaak

· in een civiele procedure

· bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven

In de strafzaak

Als de dader voor de strafrechter moet komen kunt u zich “voegen als benadeelde partij”. U dient dan uw vordering tot schadevergoeding in bij de strafrechter. Dit heeft voor- en nadelen.

Een voordeel is dat de strafrechter de schadevergoedingsmaatregel op kan leggen:

Wanneer iemand een strafbaar feit pleegt, kan deze in de meeste gevallen geen beroep doen op zijn aansprakelijkheidsverzekering. Het komt voor dat de dader zelf geen geld heeft om de schade te vergoeden. Met andere woorden: de dader biedt soms geen verhaal. Het slachtoffer blijft dan met lege handen achter. Met het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel wordt dit echter voorkomen. De Staat vergoedt dan de schade aan het slachtoffer.

Een nadeel van de strafprocedure is dat de vordering van het slachtoffer geen “onevenredige belasting van het strafgeding” mag opleveren:

Veel vorderingen van slachtoffers zijn ingewikkeld. Vaak is nader onderzoek nodig om een goed beeld te krijgen van de totale schade. De strafrechter is daar lang niet altijd goed in thuis. en de strafprocedure leent zich daar ook niet voor. Het komt voor dat een (deel van de) vordering van het slachtoffer door de strafrechter om die reden
“niet-ontvankelijk” wordt verklaard. Met andere woorden: de vordering wordt dan door de strafrechter niet inhoudelijk behandeld. Het slachtoffer kan dan met de vordering nog wel terecht bij de burgerlijke rechter.

De civiele procedure

Een civiele procedure is een procedure tussen burgers onderling. Het slachtoffer start dan zelf een procedure tegen de dader bij de burgerlijke rechter. Ook de procedure bij de
burgerlijke rechter heeft voor- en nadelen.

De burgerlijke rechter kan geen schadevergoedingsmaatregel opleggen. Dit is een nadeel van de civiele procedure. Biedt de dader geen verhaal, dan blijft het slachtoffer met lege handen achter.

Het voordeel van de civiele procedure is dat er alle tijd en ruimte is om de schade vast te stellen.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven (https://www.schadefonds.nl/) is er voor slachtoffers van Geweldsmisdrijven. U komt in aanmerking voor een vergoeding van het Schadefonds wanneer:

· u slachtoffer bent van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf

· u ernstig letsel heeft of had door het geweldsmisdrijf

· u geen eigen aandeel heeft in het geweldsmisdrijf

· de schade niet op een andere manier wordt vergoed

Een voordeel is dat u ook een aanvraag kunt indienen als de dader onbekend is. Ook als de dader wordt vrijgesproken kunt u een aanvraag indienen.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven vergoedt helaas niet alle schade. Het Schadefonds gebruikt zes letselcategorieën, waaraan zes vaste bedragen zijn gekoppeld. De ernst van het opgelopen letsel en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf is gepleegd bepalen welke letselcategorie van toepassing is.

De kosten

Wanneer er sprake is van een procedure (straf of civiel) komen slachtoffers van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf altijd in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand (zie ook de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl). U hoeft dan zelfs geen eigen bijdrage te betalen.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar worden bijgestaan in een procedure.

Voor het indienen van een aanvraag voor een vergoeding van het Schadefonds heeft u geen advocaat nodig . Hiervoor kunt u daarom geen toevoeging krijgen. Voor hulp bij uw aanvraag kunt u terecht bij Slachtofferhulp Nederland (www.slachtofferhulp.nl).


Bent u slachtoffer van een strafbaar feit en bent u benieuwd of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met de heer mr. D.H. Andries via het telefoonnummer 040 – 369 0 173 of via e-mail: d.andries@bewustlsa.nl.

Bij Bewust Letselschade Advocaten is de heer mr. D.H. Andries gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Hij is werkzaam in de regio’s Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda.

Deel dit via

Neem contact op